Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Ką daryti susidūrus su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika

Jei su galima korupcinio pobūdžio veika susiduria transporto priemonės valdytojas

Jei transporto priemonės valdytojas turi pagrįstų įtarimų, kad jo transporto priemonės apžiūrą atliekantis kontrolierius tiesiogiai ar netiesiogiai siūlo (provokuoja) dalyvauti korupcinio pobūdžio nusikalstamoje veikoje, jis privalo:

 • Vienareikšmiškai atsisakyti dalyvauti kontrolieriaus siūlomoje (provokuojamoje) galimai nusikalstamoje veikoje ir pareikalauti, kad tokie siūlymai (provokavimas) būtų nutraukti;
 • Žodžiu įspėti kontrolierių, kad jo veiksmai yra neteisėti ir už tokią veiką yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė.

Papildoma informacija transporto priemonės valdytojui:

Jei po žodinio įspėjimo kontrolierius toliau tiesiogiai ar netiesioginiai siūlo (provokuoja) dalyvauti galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamoje veikoje, labai prašome apie tai nedelsiant pranešti pasitikėjimo telefonu 8 800 77008. Taikomosios poveikio priemonės bus efektyvesnės, jei įmonės vadovas gaus rašytinį pareiškimą su nurodytais transporto priemonės valdytojo asmens duomenimis, kuo išsamesniu ir detalesniu kontrolieriaus, kuris įtariamas tiesiogiai ar netiesiogiai siūlęs (provokavęs) dalyvauti korupcinio pobūdžio nusikalstamoje veikoje, veiksmų ir siūlymų (provokavimo požymių) aprašymu, nurodytu kontrolieriaus vardu ir pavarde. Jei reikalinga pagalba rašant pareiškimą, transporto priemonės valdytojas gali kreiptis į stoties vadovą ar kitą kompetentingą stoties darbuotoją ir jie visada suteiks būtiną pagalbą.

Transporto priemonės valdytojo parašytą ir pasirašytą pareiškimą priėmęs atsakingas stoties darbuotojas po valdytojo parašu minučių tikslumu užrašo datą, laiką, savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo pats. Jei tuo metu šalia nėra stoties vadovo, pareiškimą ne vėliau kaip per tris darbo dienas prašome pateikti įmonės vadovui.

 

 

Informacija transporto priemonių valdytojams

Privalomosios techninės apžiūros kontrolieriams griežtai draudžiama:

 • Daryti ir skatinti daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, piktnaudžiavimas, pareigų neatlikimas ir kt.);
 • Savo ar kitų naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pažadėti ar susitarti priimti kyšį;
 • Reikalauti ar provokuoti duoti kyšį:

–  pateikti transporto priemonės valdytojui iškreiptą, neteisingą, nepilną informaciją apie jo privalomai techninei apžiūrai pateiktos transporto priemonės techninę būklę, kitokį transporto priemonės neatitikimą techniniams reikalavimams, kitokią informaciją, susijusią su valdytoju, jo transporto priemone, jos technine apžiūra ar klaidingai informuoti valdytoją apie didesnes, griežtesnes jam taikytinas sankcijas, atsakomybę, sunkesnes pasekmes, negu numatyta teisės aktuose, taip pat kitaip klaidinti transporto priemonės valdytoją, pateikiant jam informaciją, viršijančią konkretaus darbuotojo įgalinimus privalomosios techninės apžiūros srityje ir (ar) galimybę taikyti didesnes poveikio priemones, negu yra numatyta;

 • Priimti kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant kontrolieriaus pareigas;
 • Tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlyti, pažadėti ar susitarti duoti arba duoti kyšį, siekiant, kad kitas asmuo, pasinaudodamas savo įgaliojimais ar ryšiais, paveiktų kitą kontrolierių, kad šis teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydamas savo funkcijas;
 • Tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlyti, pažadėti, tartis duoti arba duoti kyšį, siekiant, kad kitas kontrolierius teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydamas savo funkcijas;
 • Papirkti, tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlant, pažadant ar susitariant duoti kyšį kitam kontrolieriui, už pageidaujamą teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant savo tiesiogines funkcijas;
 • Pažadėti paveikti arba kitokiais būdais paveikti kitą kontrolierių, kad šis teisėtai arba neteisėtai veiktų arba neveiktų vykdydamas savo tiesiogines funkcijas;
 • Klastoti Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės (CTADB) duomenis, dokumentus ar disponuoti suklastotu dokumentu; į CTADB įvesti žinomai klaidingus duomenis;
 • Po nustatyta tvarka atliktos metrologinės patikros, kalibravimo nustatyti kitus (klastoti) matavimo priemonių, kitos matavimo įrangos parametrus arba pakeisti ar panaikinti duomenis ir (ar) rodmenis ir t.t;
 • Savo ar kitų asmenų naudai neteisėtai įtakoti kito kontrolieriaus veiklą, siekiant priversti jį atsisakyti teisėtų veiksmų ar atlikti neteisėtus veiksmus;
 • Kitaip, nei aptarta, provokuoti, reikalauti, tartis ar sudaryti prielaidas atsirasti korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms, nustatytoms Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 28-jame skyriuje ir kituose įstatymuose.

 

Jei su galima korupcinio pobūdžio veika susiduria techninės apžiūros kontrolierius

Jei techninės apžiūros kontrolierius, atlikdamas savo darbines pareigas, tiesiogiai ar netiesiogiai gauna pasiūlymą pasipelnyti (nepriklausomai, ar pasiūlymą pateikia transporto priemonės valdytojas ar kitas asmuo, kitas kontrolierius) ar įvykdyti kitą galimai korupcinio pobūdžio veiką, privalo:

 • Savo elgesiu aiškiai parodyti asmeniui, kad netoleruoja pasipelnymo ir to nedarys, bei priminti, kad kontrolieriui už tinkamą pareigų atlikimą mokamas darbo užmokestis;
 • Įspėti pasipelnyti siūlantį asmenį, kad jo veika gali būti traktuojama kaip neteisėta, kad jis daro nusikaltimą, už kurį yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė – asmeniui nesiliovus, kontrolierius privalo pradėti nusikalstamos veikos fiksavimo procedūrą ir telefonu informuoti kompetentingą teisėsaugos instituciją (STT ar Teritorinę policijos įstaigą).

 

Nugalėkime korupciją kartu!