Bendroji energetikos darbuotojų atestavimo schema

Energetikos darbuotojų atestavimo tvarka (PDF)

Bendroji energetikos darbuotojų atestavimo schema (nuoroda)

Reikalavimai pareiškėjui:

1. Asmuo, pageidaujantis įgyti atitinkamos kategorijos energetikos darbuotojo pažymėjimą, privalo:
1.1 atitikti bendruosius kvalifikacijos reikalavimus (išsilavinimo, darbo stažo), nustatytus pagal einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą;
1.2 atitikti specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus pagal einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą (Specialiųjų žinių vertinimo programa);
1.3 atitikti kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus, siekiant pažymėjimą pratęsti ar papildyti.

2. Teikdamas paraišką, asmuo pateikia ir dokumentus, įrodančius jo atitiktį keliamiems reikalavimams.

Atestavimo eiga:

1. Gavus paraišką, išnagrinėjami pateikti dokumentai ir įvertinama, ar asmuo atitinka visus jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus pageidaujamos kategorijos pažymėjimui įgyti.

2. Jeigu nustatoma asmens neatitiktis keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, atestuotis neleidžiama.

3. Jeigu asmuo atitinka visus jam keliamus reikalavimus, jam sudaroma galimybė atestuotis.

4. Pareiškėjai privalo laiku atvykti į numatytą atestavimo vietą. Kartu su savimi jie turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir įmoką už atestavimą patvirtinantį dokumentą.

5. Atestavimas vykdomas valstybine kalba, laikant testą. Pareiškėjai supažindinami su atestavimo eiga.

6. Testas išlaikytas (testas laikomas išlaikytu, jeigu teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 70 proc. klausimų).

Atestavimo paslaugų apmokėjimas

Atestavimo paslaugas pareiškėjas apmoka pavedimu į nurodytą banko sąskaitą. Atestavimo paslaugų suma ir sąskaitos rekvizitai skelbiami interneto svetainėje.