Energetikos darbuotojų sertifikavimo schema

Atestavimo schemos apžvalga

Nacionalinis akreditacijos biuras Lietuvos ir Vokietijos UAB „TUVLITA” Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigą pirmą kartą akreditavo 2017 m. sausio 17 d. Po pakartotino akreditavimo 2021 m. gruodžio 14 d. išdavė akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.05.007. Nacionalinis akreditacijos biuras liudija, kad Lietuvos ir Vokietijos UAB „TUVLITA” Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaiga atitinka LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus ir akredituota atlikti elektros energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimą. Akreditavimo sritys pateiktos pažymėjimo priede.

Energetikos darbuotojų atestavimas vykdomas pagal su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (Valstybine energetikos inspekcija) suderintą schemą, parengtą vadovaujantis Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašu.

Reikalavimai pareiškėjui:

1. Asmuo, pageidaujantis įgyti atitinkamos kategorijos energetikos darbuotojo pažymėjimą, privalo:
1.1 atitikti bendruosius kvalifikacijos reikalavimus (išsilavinimo, darbo stažo), nustatytus pagal einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą;
1.2 atitikti specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus pagal einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą (Specialiųjų žinių vertinimo programa);
1.3 atitikti kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus, siekiant pažymėjimą pratęsti ar papildyti.

2. Teikdamas paraišką, asmuo pateikia ir dokumentus, įrodančius jo atitiktį keliamiems reikalavimams.

Atestavimo eiga:

1. Gavus paraišką, išnagrinėjami pateikti dokumentai ir įvertinama, ar asmuo atitinka visus jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus pageidaujamos kategorijos pažymėjimui įgyti.

2. Jeigu nustatoma asmens neatitiktis keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, atestuotis neleidžiama.

3. Jeigu asmuo atitinka visus jam keliamus reikalavimus, jam sudaroma galimybė atestuotis.

4. Atestavimo vieta ir laikas pranešami paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu ir skelbiami interneto svetainėje.

5. Pareiškėjai privalo laiku atvykti į numatytą atestavimo vietą. Kartu su savimi jie turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir įmoką už atestavimą patvirtinantį dokumentą.

6. Atestavimas vykdomas valstybine kalba, laikant testą. Pareiškėjai supažindinami su atestavimo eiga.

7. Testas išlaikytas (testas laikomas išlaikytu, jeigu teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 70 proc. klausimų).

8. Pradinio, pakartotinio (periodinio), papildomo atestavimo atveju yra laikomas tik testas.

9. Pareiškėjai, neišlaikę testo, toliau neegzaminuojami. Jiems  sudaroma galimybė laikyti testą antrą kartą, ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų, be papildomo mokesčio.

10. Priimamas sprendimas asmenį atestuoti ar neatestuoti. Atestavimo rezultatai pranešami paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu, išduodamas energetikos darbuotojo pažymėjimas. Atestuotų asmenų sąrašas skelbiamas interneto svetainėje.

Energetikos darbuotojų sertifikavimo schema

  • Energetikos darbuotojų sertifikavimo schema (algoritmas) (PDF)
  • Energetikos darbuotojų atestavimo proceso aprašymas (PDF)

Atestavimo paslaugų apmokėjimas

Atestavimo paslaugas pareiškėjas (ar jo darbdavys) apmoka pavedimu į nurodytą banko sąskaitą. Atestavimo paslaugų suma ir sąskaitos rekvizitai skelbiami interneto svetainėje.