Dažniausiai užduodami klausimai

DUK_01

Kaip pristatyti transporto priemonę apžiūros atlikimui, kurios privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas?

Jei Jūsų transporto priemonės techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, galite užsisakyti „Leidimą, suteikiantį teisę nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros“. Užsisakyti skaitmeninį leidimą galite mūsų interneto svetainės rubrikoje e-paslaugos pasirinkę nuorodą „Vienos dienos leidimas nuvykti į apžiūrą“ arba tai padaryti galite nuvykę į artimiausią techninės apžiūros stotį.

Leidimas išduodamas  tik Lietuvos Respublikoje įregistruotoms transporto priemonėms. Leidimo galiojimo laikas - viena para. Leidimas galioja vienai transporto priemonei. Skaitmeninio leidimo kaina - 4,00 EUR, techninės apžiūros stotyje išduodamo leidimo kaina - 5,00 EUR.

Asmuo, turintis leidimą ir pristatantis transporto priemonę į techninės apžiūros įmonę, turi užtikrinti, kad transporto priemonė nesukels pavojaus eismo saugumui, žmonių sveikatai, aplinkai, įsipareigoja saugiai nuvykti į techninės apžiūros įmonę ir prisiima visą su tuo susijusią atsakomybę. Tai asmuo patvirtina savo parašu, nurodo vardą ir pavardę, be kurių leidimas negalioja.

Patarkite, kaip turėčiau elgtis, kad nepamirščiau laiku atlikti transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros?

Priminimą apie Jūsų transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigą galite užsisakyti atlikdami techninę apžiūrą (tai pageidaujant atliks kontrolierius) arba mūsų mūsų interneto svetainės rubrikoje e-paslaugos pasirinkę nuorodą „Priminimas apie apžiūros galiojimą“ nurodydami telefono numerį arba elektroninio pašto adresą. Likus 20 dienų iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos, priminimas nemokamai išsiunčiamas atitinkamai SMS žinute arba Jūsų elektroninio pašto adresu.

Ar bus pratęstas kitos privalomosios techninės apžiūros galiojimo laikas, jeigu transporto priemonę apžiūrai pateiksiu anksčiau, nei nurodyta Techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje)?

Jeigu privalomoji techninė apžiūra atliekama likus ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos ir nustačius, kad transporto priemonė yra techniškai tvarkinga, kitos privalomosios techninės apžiūros galiojimo laikas pratęsiamas tiek dienų, kiek jų buvo likę iki privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos.

Pavyzdžiui, jei transporto priemonė apžiūrai pateikiama likus 20 dienų iki privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos ir nustatoma, kad transporto priemonė yra techniškai tvarkinga, kitą kartą į apžiūrą reikės atvykti ne vėliau kaip po 2 metų ir 20 dienų. Todėl vertėtų neatidėlioti transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros atlikimo paskutinei dienai, o atlikti ją anksčiau, pasiliekant laiko galimiems trūkumams pašalinti.

Nenoriu gaišti laiko laukdamas bendroje eilėje. Ar galiu transporto priemonę privalomajai techninei apžiūrai užsiregistruoti iš anksto?

Taip, žinoma. Jūsų patogumui iš anksto užsiregistruoti transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros  ar pakartotinės apžiūros atlikimui  galite 7-iose techninės apžiūros stotyse. Išankstinė registracija interneto svetainėje www.tuvlita.lt  Galima registracija ir telefonu (8-5) 266 11 22 darbo dienomis nuo 8–12 val. ir nuo 13–15 val.

Ar pateikimo privalomajai techninei apžiūrai vieta priklauso nuo transporto priemonės įregistravimo ar jos valdytojo gyvenamosios vietos?

Valdytojas turi teisę transporto priemonę pateikti privalomajai apžiūrai į bet kurią techninės apžiūros įmonę ar stotį nepriklausomai nuo transporto priemonės įregistravimo ar ketinimo registruoti Lietuvos Respublikoje vietos.

Ar gali transporto priemonę privalomajai techninei apžiūrai pateikti ne jos savininkas?

Taip, gali.

Ar galima transporto priemonės pakartotinę privalomąją techninę apžiūrą atlikti bet kurioje kitoje pasirinktoje šalies techninės apžiūros įmonės stotyje?

Pakartotinę privalomąją techninę apžiūrą galite atlikti bet kurioje kitoje šalies techninės apžiūros įmonės stotyje. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad transporto priemonė pakartotinei privalomajai techninei apžiūrai turi būti pateikiama ne vėliau kaip per vieną mėnesį, skaičiuojant nuo transporto priemonės pateikimo  privalomajai techninei apžiūrai dienos (data iki kurios turi būti atlikta pakartotinė apžiūra nurodyta transporto priemonei išduotoje techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje).

Ar galima eksploatuoti transporto priemonę su išduota Techninės apžiūros rezultatų kortele (ataskaita), kurioje nurodyti dideli ir (ar) draudžiantys eksploatuoti trūkumai ir išvada „Transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų“?

Tuo atveju, jeigu ankstesnė transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra yra negaliojanti, tai išduota Techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) su joje nurodytais techninės apžiūros metu nustatytais dideliais ir (ar) draudžiančiais eksploatuoti trūkumais nesuteikia teisės eksploatuoti transporto priemonę.

Kodėl transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra buvo užbaigta nepatikrinus pagal visas tikrinimo pozicijas ir turėjau ją pateikti ne pakartotinei apžiūrai, o privalomąją techninę apžiūrą atlikti iš naujo?

Privalomoji techninė apžiūra užbaigiama nepatikrinus transporto priemonės pagal visas Techniniuose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimuose nurodytas tikrinimo pozicijas, susijusias su transporto priemonės konstrukcija, paskirtimi ir (ar) numatomu panaudojimu, jeigu jos metu atsiranda aplinkybių, dėl kurių privalomosios apžiūros atlikimas įprastine tvarka tampa nebegalimas arba nesaugus (pvz., nustoja veikti variklis, nebeveikia pavarų dėžė, nustoja veikti darbiniai stabdžiai, pradeda tekėti eksploatacinis (-iai) skystis (-iai) ir pan.), jeigu tikrintinos dalys labai užterštos arba paslėptos panaudojus gamintojo nenumatytas dalis (papildomus gaubtus, skydus) arba padengtos papildomomis medžiagomis (pvz., metalo lakštu uždengtas deginių neutralizatorius, antikorozine danga padengti stabdžių sistemos vamzdeliai). Transporto priemonė turi būti pateikiama privalomajai apžiūrai iš naujo pašalinus šiame punkte nurodytas aplinkybes.

Kodėl atlikus transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą ir nustačius trūkumus nebuvo paskirtas pakartotinės apžiūros atlikimas, o transporto priemonę turėjau pateikti privalomajai techninei apžiūrai iš naujo?

Pakartotinė apžiūra negali būti atliekama, jeigu dėl transporto priemonės bendros techninės būklės ir techninių trūkumų skaičiaus (bendras nustatytas didelių ir (ar) draudžiančių eksploatuoti trūkumų skaičius yra daugiau kaip 10) privalomosios apžiūros metu nėra galimybės objektyviai įvertinti transporto priemonės techninės būklės.

Kur kreiptis praradus techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą)?

Esant galiojančiai transporto priemonės privalomajai techninei apžiūrai ir valdytojui pateikus transporto priemonės registracijos liudijimą, Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) dublikatas išduodamas bet kurioje techninės apžiūros įmonėje ar jos stotyse, nepriklausomai nuo to, kur buvo atlikta transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra. Transporto priemonės pateikti nebūtina.

Pasikeitė transporto priemonės valdytojas. Ar galiu jam perduoti transporto priemonei išduotą techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą)?

Keičiantis valdytojui, techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) perduodama naujam valdytojui.

Kaip turėčiau elgtis pakeitus transporto priemonės valstybinį numerį?

Esant galiojančiai transporto priemonės privalomajai techninei apžiūrai ir valdytojui pateikus transporto priemonės registracijos liudijimą, kontrolierius bet kurioje techninės apžiūros įmonėje ar jos stotyje pakeistus duomenis įrašo į Centralizuotąją techninės apžiūros duomenų bazę (CTADB) ir išduoda naują Techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą). Transporto priemonės pateikti nebūtina.

Ar tiesa, kad nuo 2016-06-01 ant transporto priemonės valstybinio numerio ženklų nebeklijuojami techninės apžiūros lipdukai?

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016m. kovo 8d. įsakymu Nr.3-70(1.5E) patvirtintais Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimo sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimais, nuo 2016 m. birželio 1d. ant transporto priemonės valstybinio numerio techninės apžiūros ženklai-lipdukai nebeklijuojami (nenumatyti). Transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros atlikimą patvirtina įrašas Centralizuotoje techninės apžiūros duomenų bazėje ir išduota Techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) su išvada, kad transporto priemonė atitinka techninius reikalavimus bei kurioje nurodytas privalomosios techninės apžiūros galiojimo laikas arba naujos transporto priemonės pateikimo pirmajai privalomajai techninei apžiūrai data.