Mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones

Valdytojas, pristatydamas privalomajai techninei apžiūrai N2, N3 ir O4 klasės transporto priemonę ar transporto priemonės junginį N3 + O4, privalo pateikti tinkamai įformintą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas nustatytas transporto priemonės mokestis.

 • Transporto priemonių mokesčio dydžiai (daugiau >>), mokėjimas, administravimas ir priežiūra nustatyta „Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos apraše“, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 7 d. nutarimu Nr. 20.
 • Transporto priemonių mokestis (toliau – mokestis) mokamas tik už nuo 12 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės (leistino maksimalaus svorio) N2 ir N3 kategorijų krovinines kelių transporto priemones, iš jų O4 klasės priekabas ir puspriekabes, krovininių kelių transporto priemonių junginį N3 + O4.
 • Transporto priemonių valdytojai mokestį moka už kiekvieną transporto priemonę atskirai, išskyrus mokestį už krovininių kelių transporto priemonių junginį N3+O4, skirtą kombinuotiems vežimams vykdyti (nuo 40 iki 42 tonų (transporto priemonės) didžiausiosios leidžiamosios masės vežant dviašiu vilkiku su triaše puspriekabe, kuriuo vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos), arba nuo 40 iki 44 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe, kuriuo vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos). Pastaruoju atveju mokama už visą junginį.
 • Mokesčio dydis apskaičiuojamas :

už motorines transporto priemones ir priekabas – pagal transporto priemonės registravimo liudijime nurodytą didžiausią techniškai leistiną pakrautos transporto priemonės masę (F1) arba didžiausią leistiną pakrautos transporto priemonės, kuri eksploatuojama registracijos valstybėje, masę (F2) (taikoma ta, kuri mažesnė) ;

už puspriekabes – pagal susisiekimo ministro nustatytą didžiausiąją leidžiamąją puspriekabės bendrąją ašių apkrovą (daugiau >>) arba registracijos liudijime įrašytą puspriekabės ašims tenkančią didžiausią techniškai leistiną pakrautos transporto priemonės masės dalį (F5) (taikoma ta, kuri mažesnė).

 • Mokestis į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas „Transporto priemonių mokestis“ Programai finansuoti sumokamas iki transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros ir kontroliuojamas jos metu.
 • Mokestis mokamas kasmet, tačiau ne už kalendorinius metus, o skaičiuojant nuo vienos transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros datos iki kitos privalomosios techninės apžiūros datos. Jeigu transporto priemonė pateikiama privalomajai techninei apžiūrai nepasibaigus laikotarpiui, už kurį sumokėtas mokestis, mokėtina mokesčio suma apskaičiuojama pagal formulę:

1 3 2 Mokestis formule

M – mokėtina mokesčio suma;
K – mokesčio dydis;
m – panaudotų mėnesių skaičius nuo paskutinės privalomosios techninės apžiūros datos, įskaitant einamąjį kalendorinį mėnesį.

 • Pristatant transporto priemonę privalomajai techninei apžiūrai, turi būti pateikiamas dokumentas, patvirtinantis mokesčio sumokėjimą. Jeigu pateikiama mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija arba mokėjimo nurodymas, atliktas per elektroninės bankininkystės sistemą, jie turi būti patvirtinti transporto priemonės valdytojo ar jo įgalioto asmens parašu. Tikrumo žymą sudaro žodžiai „Kopija tikra“ („Nuorašas (Išrašas) tikras“), dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą tvirtinančio įstaigos vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data.
 • Techninės apžiūros kontrolierius, nustatęs, kad mokestis nesumokėtas arba sumokėtas neteisingai, tai įrašo į privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortelę ir privalomosios techninės apžiūros atlikimą patvirtinančių dokumentų neišduoda, o pateiktus dokumentus apie mokesčio sumokėjimą grąžina transporto priemonės savininkui ar valdytojui.
 • Transporto priemonės valdytojams mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones negrąžinamas, išskyrus permoką, kuri susidaro sumokėjus didesnį už nustatytą mokestį.

Transporto priemonės mokesčio mokėjimo dokumente turi būti nurodyta:

 • Mokesčio gavėjas (Valstybinė mokesčių inspekcija);
 • Mokesčio pavadinimas (Mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones);
 • Įmokos kodas (7820);
 • Mokesčio mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas);
 • Mokesčio mokėtojo kodas;
 • Mokesčio suma;
 • Transporto priemonės, už kurią mokamas mokestis, valstybinis numeris arba identifikavimo numeris.

PASTABOS:

Nuo 2016 m., atliekant SEPA mokėjimą, valstybinis numeris nurodomas papildomuose mokėjimo duomenyse.
Daugiau apie SEPA mokėjimų galimybes galite rasti LIetuvos banko pateikiamoje informacijoje.

Mokesčio mokėjimo dokumentai, kuriuose nenurodyti privalomi duomenys (įmokos kodas, valstybinis numeris ar identifikavimo numeris (VIN)), nepriimami.

Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamosios sąskaitos:

Sąskaitos Nr. Banko kodas Banko pavadinimas SWIFT kodas
LT78 7290 0000 0013 0151 72900 AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas INDULT2X
LT05 7044 0600 0788 7175 70440 AB SEB bankas CBVILT2X
LT32 7180 0000 0014 1038 71800 AB Šiaulių bankas CBSBLT26
LT74 4010 0510 0132 4763 40100 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius AGBLLT2X
LT24 7300 0101 1239 4300 73000 „Swedbank“ AB HABALT22
LT42 7230 0000 0012 0025 72300 UAB Medicinos bankas MDBALT22

 

Transporto priemonės mokestis nemokamas:

 • Už Vidaus reikalų ministerijai ir įstaigoms prie šios ministerijos priklausančias transporto priemones, priskirtas kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;
 • Už specialiai neįgaliesiems pritaikytas transporto priemones, priklausančias savivaldybių institucijoms ir nevalstybinėms neįgaliųjų organizacijoms;
 • Už Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos krovinines transporto priemones;
 • Už specialias transporto priemones, skirtas specialiems darbams atlikti (tik tuo atveju, jeigu registracijos liudijime yra nurodytas specialios paskirties kodas, pvz., SF, SK, SR, SM ir pan.).

PASTABA. Pristatant privalomajai techninei apžiūrai transporto priemones, už kurias šis mokestis nemokamas, turi būti pateikiamas dokumentas, patvirtinantis transporto priemonės priskyrimą atitinkamai transporto grupei ar (ir) jų priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.

Neteisingai sumokėto (permokėto) mokesčio grąžinimas:

 • Permokėjus mokestį, valdytojo prašymu techninės apžiūros centras išduoda pažymą, kurioje nurodoma grąžintina suma ir jos grąžinimo priežastys. Pažymoje nurodytą transporto priemonės mokesčio grąžintiną sumą pagal valdytojo rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, į kurios pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėtas transporto priemonės mokestis.

PASTABA. Prašymus siųskite el. p. buhalterija@tuvlita.lt . Prašymus nagrinėja ir pažymas išduoda buhalterija. Pažymų išdavimas yra mokamas.