Techninei apžiūrai pateikiami dokumentai

Valdytojas, pristatydamas privalomajai techninei apžiūrai ketinamą įregistruoti arba įregistruotą Lietuvos Respublikoje motorinę transporto priemonę ar jos priekabą, teisės aktų nustatyta tvarka  privalo pateikti atitinkamus dokumentus.

Dokumentai_01

Ketinamos įregistruoti Lietuvos Respublikoje transporto priemonės:

 • vairuotojo pažymėjimą;
 • transporto priemonės registracijos liudijimą, atitinkantį 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų nustatytus reikalavimus, arba, jei registracijos liudijimas nepateikiamas (negali būti pateiktas), VĮ „Regitra“ pateiktą patvirtinimą, nurodantį, kad teikiama transporto priemonė gali būti įregistruota Lietuvos Respublikoje atlikus privalomąją techninę apžiūrą arba privalomąją techninę apžiūrą, ir transporto priemonės atitikties įvertinimą;
 • transporto priemonės atitikties įvertinimą patvirtinantį dokumentą, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“, kai nustatyta tvarka turi būti atliktas transporto priemonės atitikties įvertinimas;
 • dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas mokestis už privalomosios techninės apžiūros atlikimą (mokama techninės apžiūros stotyje prieš atliekant apžiūrą).

Įregistruotos Lietuvos Respublikoje transporto priemonės:

 • vairuotojo pažymėjimą;
 • transporto priemonės registracijos liudijimą;
 • Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės draudimo įmonės arba tokios įmonės filialo išduotą galiojantį valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);
 • jei transporto priemonei nustatyta tvarka buvo uždrausta dalyvauti viešajame eisme, valdytojas, pristatydamas transporto priemonę privalomajai techninei apžiūrai, turi pateikti transporto priemonių techninės ekspertizės įmonės išduotą pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir nepavojinga žmonių sveikatai bei saugumui;
 • dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas mokestis už privalomosios techninės apžiūros atlikimą (mokama techninės apžiūros stotyje prieš atliekant apžiūrą).

Priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos ar jos paskirties, valdytojas privalo papildomai pateikti:

 • N2, N3 ir O4 klasių transporto priemonėms, transporto priemonės junginiui N3+O4 – dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones. Daugiau… (nuoroda į 1.3.2 p.)
 • Transporto priemonėms su sumontuotais potencialiai pavojingais įrenginiais – potencialiai pavojingų įrenginių registravimo pažymą, įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos techninės būklės tikrinimo ataskaitą, kuria suteikiama teisė toliau naudotis ant transporto priemonės sumontuotais didesnės kaip 1 t keliamosios galios strėlinio tipo kranais, kėlimo platformomis žmonėms kelti, taip pat I grupės takiųjų medžiagų talpyklomis ir didesnės kaip 1 m3 tūrio cisternomis bei jų įranga, skirta pavojingiems kroviniams vežti.
 • Taksi automobiliams – akredituotos ar įgaliotos įmonės arba laboratorijos išduotą galiojantį taksometro metrologinės patikros liudijimą, taip pat taksometro techninį pasą.
 • N2, N3 klasių saugioms transporto priemonėms – gamintojo ar jo įgalioto atstovo išduotus išmetamųjų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikties ir eismo saugumo reikalavimų atitikties sertifikatus, Europos transporto ministrų konferencijos sertifikatus, kuriais patvirtinama, kad transporto priemonės atitinka techninius ir saugumo reikalavimus (ETMK sertifikatas).
 • O3 ir O4 klasių saugioms transporto priemonėms – gamintojo ar jo įgalioto atstovo arba įmonės išduotus ETMK sertifikatus.
 • Transporto priemonėms, kuriomis numatyta vežti tam tikrus pavojingus krovinius, – transporto priemonės ADR atitikties deklaraciją (transporto priemonės gamintojo, jo įgaliotojo atstovo Lietuvoje ar vertinimo ir pritaikymo įmonės išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonės konstrukcija atitinka Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) B techninio priedo 9 dalies reikalavimus).
 • Sportiniam automobiliui – Lietuvos automobilių sporto federacijos išduotą sportinio automobilio pasą, kuriame turi būti nurodyti konstrukcijos pakeitimai.
 • Sportiniam motociklui – Lietuvos motociklų sporto federacijos išduotą sportinio motociklo pasą, kuriame turi būti nurodyti konstrukcijos pakeitimai.