Kokybės, aplinkos apsaugos bei DSS vadybos sistemos

 • Pasak Lietuvos ir užsienio rinkose dirbančių įmonių vadovų, vadybos sistemų sertifikavimas ir jų laikymasis tampa vis svarbesniu elementu, padedančiu įgauti partnerių ir pirkėjų pasitikėjimą bei palankumą.
 

Konsultuojame diegiant vieną ar kelias integruotas vadybos sistemas pagal šių standartų reikalavimus:

Kokybės vadyba pagal LST EN ISO 9001

Padidėję tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkos klientų reikalavimai produktų ir paslaugų kokybei verčia organizacijas pertvarkyti savo vidaus vadybos sistemas, kurios užtikrintų klientų reikalavimus atitinkančių produktų gamybą ar paslaugų teikimą. Vienas iš sprendimų yra kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus diegimas organizacijoje.

Organizacijos, įsidiegusios vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus vertinamos kaip solidūs ir patikimi partneriai, nesiekiantys trumpalaikio pelno, bet orientuoti į ilgalaikius tikslus ir kokybę.

Aplinkos apsaugos vadyba pagal LST EN ISO 14001

Įdiegta veiksminga aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus įgalina organizaciją sumažinti neigiamą veiklos poveikį aplinkai, įtraukti darbuotojus į poveikio aplinkai valdymą, vykdyti veiklą pagal aktų reikalavimus ir gauti ekonominę naudą, mažinant žaliavų bei gamtinių išteklių sunaudojimą.

Organizacijos, įsidiegusios aplinkos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus, vertinamos kaip besirūpinančios aplinkos išsaugojimu, prisiimančios atsakomybę už savo veiksmų poveikį aplinkai.

Saugos darbe vadyba pagal OHSAS 18001 (LST 1977)

Darbdavio pareiga darbuotojų saugos ir sveikatos srityje yra užtikrinti organizacijos darbuotojams saugias ir sveikatai nepavojingas darbo sąlygas.

Įdiegta vadybos sistema pagal OHSAS 18001 standarto reikalavimus įgalina organizaciją valdyti rizikos veiksnius, taip išvengiant ar sumažinant neigiamą veiklos poveikį darbuotojams ir sukuriant saugias bei sveikatai kaip galima mažiau pavojingas darbo vietas, kartu mažinant nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų skaičių. Tai pagerina organizacijos įvaizdį ir stiprina suinteresuotų šalių pasitikėjimą.

Konsultavimo paslauga diegiant vieną ar kelias integruotas vadybos sistemas apima:

 • organizacijos vadybos sistemos įvertinimą,
 • įvadinį organizacijos vadovų ir darbuotojų apmokymą,
 • vadybos sistemos dokumentų projektų elektroninėje laikmenoje rengimą,
 • darbuotojų konsultavimą diegiant naujas vadybos sistemos procedūras ir įgyvendinant jų reikalavimus veikloje,
 • pagalbą įgyvendinat LR teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą bei darbuotojų saugą ir sveikatą, reikalavimų įgyvendinimą organizacijos veikloje, mokomąjį vidaus auditą,
 • konsultavimą pasirenkant sertifikuojančią įstaigą ir dalyvavimą sertifikaciniame audite (organizacijai pageidaujant),
 • pagalbą numatant korekcinius veiksmus sertifikacinio audito radiniams pašalinti.

Jums pageidaujant, konsultuojame prižiūrėdami organizacijoje veikiančias vadybos sistemas:

 • padedame atlikti vidaus auditus;
 • padedame atlikti vadovybinę vertinamąją analizę;
 • konsultuojame įgyvendinat Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą bei darbuotojų saugą ir sveikatą, reikalavimus organizacijos veikloje,
 • konsultuojame numatant korekcinius veiksmus vidaus ar išorės audito radiniams pašalinti.

Vadybos sistemų nauda Jūsų įmonei:
Įdiegtos vadybos sistemos Jūsų klientams rodo, kad įmonė yra stabili ir į rinką tiekiamas produktas yra saugus, o darbuotojams – kad aiški organizacijos valdymo struktūra, reikalavimai, darbo metodai ir tikslai; vadovams tai yra efektyvus valdymo įrankis, o savininkams – geresni verslo rezultatai ir pelnas.

Susisiekite su mumis.