Pavojingų krovinių (ADR) sauga

 • Su pavojingų krovinių vežimu susijusių įmonių veiklai keliami griežti reikalavimai.
 • Jums padės kvalifikuotas UAB „TUVLITA“ pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas.

Kada privaloma įmonėje paskirti saugos specialistą?

Kiekvienoje įmonėje, kuri veža pavojingus krovinius ar atlieka su tuo susijusį pakavimą, krovimą ar pripildymą (išskyrus toliau nurodytus atvejus), privalo būti paskirtas bent vienas pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas, atsakingas už pagalbą įmonei, vykdančiai tokiai veiklai būdingos rizikos žmonėms, turtui ir aplinkai prevenciją.

Saugos specialisto nebūtina skirti įmonėje, kuri atitinka bent vieną šių sąlygų:

 • veža pavojingus krovinius ar atlieka su tuo susijusį pakavimą, krovimą ar pripildymą tik pagal išimtis, nustatytas Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, kuriomis reglamentuojamas pavojingųjų krovinių vežimas, ir kituose teisės aktuose,
 • įmonės pagrindinė ar papildoma veikla nėra pavojingų krovinių vežimas ar su tuo susijęs krovimas ar pripildymas, tačiau ji ne dažniau kaip kartą per mėnesį išimtinai Lietuvos Respublikos teritorijoje veža tik pavojingus krovinius, pagal Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kuriomis reglamentuojamas pavojingų krovinių vežimas, reikalavimus, priskirtus 4 transporto kategorijai, arba tokius krovinius krauna,
 • yra tik pavojingų krovinių galutinė gavėja (iškrauti pavojingi kroviniai toliau sandėliuojami, sunaudojami gamybos procese ar parduodami mažmeninėje prekyboje) ir neatlieka pavojingų krovinių vežimo ar su tuo susijusio pakavimo, krovimo ar pripildymo.

Saugos specialisto kompetencijos reikalavimai

Skiriamas saugos specialistas privalo turėti galiojantį Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą pagal atitinkamą transporto rūšį ir pavojingų krovinių grupę, išduotą LR susisiekimo ministro nustatyta tvarka arba kitose tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą atitinkamomis transporto rūšimis, susitariančiose šalyse. Pažymėjimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo datos.

Saugos specialisto funkcijos

 • konsultuoti pavojingų krovinių vežimo klausimais,
 • prižiūrėti, kaip įmonėje laikomasi pavojingų krovinių vežimo reikalavimų,
 • konsultuoti pavojingų krovinių identifikavimo klausimais ir kontroliuoti šį procesą,
 • konsultuoti įsigyjant transporto priemones pavojingiems kroviniams vežti ir kontroliuoti šį procesą,
 • konsultuoti įrangos, naudojamos vežimo procese, pakraunant ir (ar) iškraunant pavojingus krovinius, priežiūros ir patikros klausimais,
 • prižiūrėti darbuotojų mokymo apie pavojingų krovinių vežimo reikalavimus procesą ir šio mokymo registraciją,
 • užtikrinti avarijų ir incidentų, galinčių turėti įtakos pavojingų krovinių vežimo, pakrovimo ir (ar) iškrovimo saugai, likvidavimui numatytų priemonių įgyvendinimą,
 • tirti avarijų ir incidentų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir (ar) iškrovimu priežastis bei pasekmes ir, jei reikia, rengti ataskaitas,
 • įgyvendinti pavojingų krovinių vežimo avarijų prevencijos priemones,
 • prižiūrėti, kaip vykdomi teisės aktų reikalavimai parenkant veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, subrangovus ar trečiąsias šalis bei naudojantis jų paslaugomis,
 • užtikrinti, kad su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu susijusiems darbuotojams būtų pateiktos atitinkamos darbo instrukcijos,
 • konsultuoti rengiant su pavojingų krovinių vežimu susijusius dokumentus,
 • prižiūrėti, kad transporto priemonėje būtų visi reikalingi dokumentai ir keliamus reikalavimus atitinkančios saugos priemonės, įskaitant vairuotojo asmens apsaugos priemones,
 • prižiūrėti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi pavojingų krovinių pakrovimo ir (ar) iškrovimo bei talpyklų užpildymo taisyklių,
 • prižiūrėti kitą su pavojingų krovinių vežimu susijusią įmonės veiklą,
 • rengti įmonės veiklos, vežant pavojingus krovinius, metinę ataskaitą,
 • užtikrinti, kad įmonėje, jei įmonės veikla susijusi su ypač pavojingų krovinių vežimu, LR susisiekimo ministro nustatyta tvarka būtų parengtas saugos planas, ir prižiūrėti šio plano vykdymą.

Jums pageidaujant, sutarties pagrindu Jūsų įmonėje vykdysime saugos specialisto funkcijas.

Susisiekite su mumis.