Profesinės rizikos vertinimas

 • Rizikos vertinimas yra esminis saugos darbe įmonėje valdymo elementas, nes žinant pavojus galima tinkamai nuo jų apsaugoti darbuotojus, išvengti nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų
 • Dažnai laikomasi klaidingos nuostatos, kad rizikos vertinimas yra vienkartinis procesas, kylantis tik iš teisės aktų nuostatų reikalavimų
 • Periodiškai identifikuojant ir įvertinant darbo aplinkoje kylančius rizikos veiksnius, laiku įgyvendinamos prevencinės priemonės, kurios užtikrina saugias ir sveikas darbo sąlygas.

Sauga-darbe_03

Profesinės rizikos vertinimas

Remdamiesi ilgamete partnerių Vokietijos TUV patirtimi, išskiriame 7 pagrindinius rizikos vertinimo žingsnius:

 1. Atliekamų darbų, naudojamos įrangos ir procesų klasifikavimas.
 2. Esamų ir galimų rizikos veiksnių bei pavojingų situacijų identifikavimas, informacijos surinkimas. Darbų plano parengimas.
 3. Rizikos veiksnių ir pavojų įvertinimas, modeliavimas. Kiekybiniai akredituoti fizikinių veiksnių tyrimai (sąsajos, poveikio trukmės nustatymas). Esamos rizikos dydžio įvertinimas ir dokumentavimas.
 4. Nustatomos konkrečios saugos ir sveikatos rizikos sumažinimo priemonės (parengiamas prevencinių priemonių planas, paskiriami atsakingi asmenys).
 5. Prevencinių veiksmų vykdymas (įgyvendinamos numatytos priemonės, supažindinami darbuotojai).
 6. Prevencinių priemonių veiksmingumo patikrinimas.
 7. Rizikos vertinimo atnaujinimas (įvertinami įmonėje įvykę pasikeitimai, naujos rizikos).

Standartinis profesinės rizikos vertinimo procesas paprastai susideda iš 5 etapų.

Jums pageidaujant, rizikos vertinimo paslaugas galime teikti bet kuriame pasirinktame etape, tačiau mūsų klientai  dažniausiai renkasi kompleksinį modelį.

Akredituota fizikinių tyrimų laboratorija

UAB „TUVLITA“ fizikinių tyrimų laboratorija yra akredituota atlikti darbo aplinkos rizikos veiksnių tyrimus:

 • apšvietimo darbo vietose, gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpose;
 • darbo vietų šiluminės aplinkos;
 • akustinio triukšmo darbo aplinkoje;
 • akustinio triukšmo gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje;
 • vibracijos darbo vietose (veikiančios rankas ir visą kūną);
 • elektromagnetinio lauko.

Darbo aplinkos rizikos veiksnių tyrimams pagal LST EN ISO 17025:2005 reikalavimus Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos išduotas akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.01.132.

Darbo įrenginių vertinimas ir mašinų sauga

Kodėl yra svarbi įrenginių sauga?

Dėl įmonėse veikiančių darbo įrenginių Lietuvoje įvyksta apie 17 proc. mirtinų bei sunkių ir apie 14 proc. visų nelaimingų atsitikimų darbe.

Įrenginių saugos reikalavimų lygiai:

Darbo įrenginiai, kurie buvo pradėti naudoti įmonėje pirmą kartą iki 2004 m. sausio 1 d., privalo atitikti Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose (1 priede) nurodytus minimalius reikalavimus

Darbo įrenginiai, patenkantys į Mašinų saugos direktyvos 2006/42/EB taikymo sritį, kurie pirmą kartą yra pradėti naudoti įmonėje po 2004 m. sausio 1 d., privalo atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ nuostatas (CE ženklas, EB atitikties deklaracija, gamintojo instrukcija, nustatanti ir esminius saugos reikalavimus).

Pagrindinės mašinų saugos direktyvos nuostatos

Mašinų direktyva 2006/42/EB: nustato į Europos Bendrijos (EB) rinką pateikiamų galutiniam naudotojui į jos taikymo sritį patenkančių gaminių esminius bendrai taikomus sveikatos ir saugos reikalavimus, papildytus savitais reikalavimais tam tikroms gaminių kategorijoms bei atitikties šiems reikalavimams įvertinimo procedūras.

Mašina: surinktas gaminys, kuriame įtaisyta arba numatoma įtaisyti kita pavaros sistema, nei tiesiogiai taikoma žmogaus ar gyvūnų jėga, sudarytas iš sujungtų detalių arba sudėtinių dalių, iš kurių bent viena juda ir kurios bendrai sujungtos konkrečiai panaudoti.

EB atitikties deklaracija (EC Declaration of Conformity): gamintojo ar jo įgalioto atstovo teisinis pareiškimas, patvirtinantis, kad atitinkama mašina atitinka visas jai taikomas Mašinų direktyvos nuostatas.

CE ženklinimas“: CE ženklas (pranc. „Conformité Européene“) simbolizuoja gaminio atitiktį taikytiniems EB reikalavimams. Gaminio ženklinimas CE ženklu pažymi, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos.

Aktualu – savadarbės darbo priemonės: savo reikmėms įrenginius (mašinas) gaminantis asmuo laikomas gamintoju ir turi vykdyti visas nustatytas prievoles, t. y. privalo atlikti atitinkamą atitikties įvertinimo procedūrą. Savadarbės mašinos turi atitikti Mašinų direktyvą prieš pradedant jas profesionaliai naudoti (įmonėje).

Kvalifikuotų specialistų patirtis ir pagalba

Padėsime spręsti šiuos klausimus:

 • įsigyjant naujus ir naudotus darbo įrenginius (dėl jų atitikties teisės aktų reikalavimams),
 • atliekant naudojamų darbo įrenginių (atitinkančių ir neatitinkančių Mašinų direktyvai) pavojų ir rizikos įvertinimą ir pasiūlant techninius sprendimus šių reikalavimų atitikties įgyvendinimui (tolimesniam saugiam naudojimui),
 • darbo įrenginių saugaus naudojimo klausimais (dokumentacija, saugos įranga, ženklinimas ir kt.),
 • potencialiai pavojingų įrenginių saugaus naudojimo ir techninės būklės tikrinimo.