Statybos inžinerija

 • Statinių statybos ir pastatų techninės priežiūros kvalifikuoto specialisto funkcijos
 • Statinio projektavimo ir statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugos

Sauga-darbe_02

Nuolatinė statinių techninė priežiūra

Siūlome pavesti mums Jūsų statinių nuolatinę techninę priežiūrą, kurią vykdome pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninė priežiūra“ reikalavimus.

Tikimės, kad tai atlaisvintų Jus nuo šių rūpesčių ir padėtų užtikrinti saugų Jūsų statinių eksploatavimą per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką.

Nuolatinę techninę priežiūrą vykdantys specialistai:

 • nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrina statinio pagrindines konstrukcijas ir inžinerinę įrangą, fiksuoja pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus statinio techninės priežiūros žurnale ir įmonės atsakingiems asmenims siūlo numatomas priemones trūkumams pašalinti,
 • organizuoja kasmetines apžiūras (pasibaigus žiemos sezonui ir, jei reikia, prieš prasidedant žiemos sezonui), kurių metu įmonėje sudaryta specialistų komisija (komisijos vadovas – nuolatinę techninę priežiūrą vykdantis specialistas) detaliai apžiūri ir tikrina pagrindines statinio konstrukcijas ir inžinerinę įrangą, nustato reikalingus statybinius tyrinėjimus, pastato defektus ir remonto darbus,
 • po kasmetinės apžiūros atlikimo pateikia išsamų statinio apžiūros aktą,
 • pagal poreikį organizuoja ir vykdo neeilines apžiūras, taip pat organizuoja esamo statinio tyrinėjimus ir auditą,
 • pagal poreikį sudaro metinius ir ilgalaikius statinio ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų planus,
 • užpildo statinio techninį (techninį-energetinį) pasą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų specialistai, vykdantys statinių priežiūrą, yra kvalifikuoti statybos inžinieriai, turintys ypatingo statinio statybos vadovo kvalifikaciją.

Paslaugų kaina priklauso nuo eksploatuojamų statinių dydžio, kiekio ir jų sudėtingumo.

Jeigu domina statinių priežiūros paslaugos, labai prašome suteikti galimybę mūsų specialistams susipažinti su statinių ypatumais, kad galėtume Jums pateikti komercinį pasiūlymą.

Kasmetinės statinių apžiūros

Siūlome atlikti kasmetinę Jūsų įmonės statinių apžiūrą, kaip tai numatyta statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninė priežiūra“.

Kasmetinės apžiūros metu mūsų specialistai:

 • detaliai apžiūrės ir patikrins pagrindines statinio konstrukcijas ir inžinerinę įrangą,
 • nustatys reikalingus statybinius tyrinėjimus, pastato defektus ir remonto darbus,
 • įvertins atliktų nuolatinių stebėjimų kokybę.

Po kasmetinės apžiūros atlikimo bus pateiktas išsamus statinio apžiūros aktas su fotomedžiaga ir registruoti įrašai statinio techninės priežiūros žurnale.

Statinių priežiūros dokumentai

Jei neturite privalomų statinių priežiūros dokumentų, mūsų specialistai (pagal galiojančius esamus statinių dokumentus ir atliktą vizualinę apžiūrą):

 • užpildys statinio techninį arba techninį-energetinį pasą,
 • sutvarkys statinio techninės priežiūros žurnalą.

PASTABA. Statinio techninis pasas yra privalomas visiems statiniams, o statinio techninis-energetinis pasas pildomas šildomiems statiniams, kurių naudingas plotas yra didesnis kaip 1000 m2.

Sauga-darbe_05

Statybų techninė priežiūra

Statote ar restauruojate? Statinių statybos techninę priežiūrą, kurią vykdome pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinio statybos techninė priežiūra“ reikalavimus, patikėkite mūsų statybos inžinieriams.

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo pagrindinės funkcijos:

 • tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą,
 • kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai,
 • tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų,
 • tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas
 • kartu su rangovu rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti,
 • atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statybos techninę priežiūrą, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Statinio projektavimo ir statybos saugos ir sveikatos koordinatorius

Kai statinį projektuojant ar statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, statytojas (užsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo paskirti statinio projektavimo ir (ar) statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių.

Šias atsakingas funkcijas siūlome patikėti mūsų saugos ir sveikatos koordinatoriams.

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatorius statinio projekto rengimo metu užtikrina, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, bei vykdo šias pareigas:

 • parengia darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybvietei, kurie būtų nustatyti statinio techniniame projekte,
 • parengia konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, kurios nustatomos statybos darbų technologijos projekte,
 • atsižvelgiant į statybvietėje vykdomą gamybinę veiklą, numato specialias nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones,
 • pagal statinio projektą parengia reikiamų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų ir dokumentų aplanką (bylą), kuriais vėliau statybos metu privaloma vadovautis vykdant bet kuriuos statybos darbus (statinio statybos, statinio rekonstrukcijos, remonto ir kitus darbus).

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius statybos metu koordinuoja ir kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdo šias pareigas:

 • dalyvauja rengiant statybos darbų technologijos projektus, kuriuose nustato konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu,
 • koordinuoja ir kontroliuoja rizikos prevenciją, sprendžia techninius ir organizacinius klausimus, ypač darbo zonoje atliekant skirtingus darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito,
 • įvertina atliekamų darbų (darbų etapų) atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai,
 • koordinuoja rangovo ir subrangovų veiklą, kad jie naudotų statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte numatytas priemones,
 • atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja statybos darbų technologijos projekte bei kituose projekto dokumentuose nustatytas saugos ir sveikatos prevencines priemones,
 • organizuoja rangovo ir subrangovų bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją,
 • dalyvauja statybvietėje rengiamuose saugos pasitarimuose.

Termovizija

Mūsų kvalifikuoti statybos inžinerijos specialistai, naudodami šiuolaikišką termovizinę įrangą, padės aptikti ir nustatyti statinių šilumos nuostolius, drėgmės kaupimosi vietas, esamus šildymo sistemos defektus, elektros instaliacijos defektus ir įrenginių būklę.

Susisiekite su mumis.