Naudinga informacija PPĮ savininkui

 • Pradėjote naudoti naują technologinę įrangą su PPĮ? Norite būti užtikrinti, kad atliekamos visos reikiamos procedūros?
 • Šiame puslapyje rasite susistemintos naudingos informacijos, padėsiančios susigaudyti teisės aktų reikalavimų ir kontroliuojančių institucijų procedūrų labirintuose.

Ką svarbu žinoti, įsigyjant PPĮ?

Prieš įsigyjant naują ar naudotą PPĮ, labai svarbu iš anksto (iki pirkimo sandorio sudarymo) išsiaiškinti, ar šis įrenginys atitinka jam keliamus atitikties reikalavimus, nes vėliau nėra galimybės jo pripažinti tinkamu naudoti. Dėl to galima turėti finansinių nuostolių…

Į Lietuvos rinką tiekiami ir pradedami naudoti nauji ar naudoti kėlimo kranai, kurie, pagaminti po techninio reglamento „Mašinų sauga“ įsigaliojimo (po 2001 m. sausio 1 d.), privalo atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kėlimo kranų naudojimą ir įrengimą, nuostatas.

Pradedant naudoti naujus ar naudotus slėginius įrenginius, privalo būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, išdėstytos Slėginių įrenginių techniniame reglamente ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose slėginių indų naudojimą ir įrengimą.

Kilus klausimams – kreipkitės į mūsų ekspertus, kurie suteiks informacijos apie reikalavimų taikymą konkrečiam Jūsų atvejui.

Svarbiausi PPĮ dokumentai

Kėlimo ar slėginių įrenginių atitiktis nustatoma pagal pateikiamus dokumentus, iš kurių pagrindiniai:

 • įrenginio atitikties EB deklaracija,
 • EB tipo tyrimo sertifikatas,
 • CE atitikties ženklas (pritvirtintas prie įrenginio aiškiai matomoje vietoje),
 • Pi atitikties ženklas (gabenamai slėginei įrangai pagal ADR ir RID),
 • įrenginio pasas, brėžiniai, įrenginio priežiūros dokumentai (įrenginio montavimo ir bandymo prieš pradedant jį naudoti, aptarnavimo, remonto, demontavimo taisyklės, instrukcijos),
 • kiti kartu su įrenginiu gamintojo pateikiami dokumentai, kuriuose nurodoma įrenginio paskirtis, konstrukcija, parametrai, privalomieji saugos reikalavimai ir naudojimo tvarka (originalo kalba ir vertimas į lietuvių kalbą).

Paaiškinimai:

Įrenginio atitikties (EB) deklaracija – gamintojo išduodamas dokumentas, patvirtinantis, kad prieš įrenginiui patenkant į rinką pagal techninio reglamento (mašinų saugos ar slėginių indų) nustatytas sąlygas atliktos reikiamos atitikties įvertinimo procedūros ir įrenginys yra saugus naudoti.

EB sertifikatas – pagal sertifikavimo taisykles išduotas dokumentas (EB tipo tyrimo, EB projekto tyrimo ar EB atitikties), kuriuo paskelbtoji (notifikuota) įstaiga yra atlikusi reikiamus tyrimus ir identifikavusi įrenginio patvirtintą tipą arba po techninių dokumentų analizės nustačiusi projekto atitiktį esminiams techninio reglamento reikalavimams ar darniesiems standartams, arba patikrinusi techninius dokumentus, įvertinusi naudojamas gamyboje medžiagas, procedūras ir kvalifikacijas, atlikusi techniniuose dokumentuose nurodytą baigiamąjį patikrinimą, liudija visapusišką įrenginio atitiktį.

Jūsų veiksmai, įsigijus PPĮ

 1. PPĮ naudoti ir prižiūrėti skirti apmokytus ir atestuotus asmenis (priežiūros meistrus, operatorius), aprūpinti juos nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti reikalinga įranga, prietaisais ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis pagal Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 5 straipsnio 3 punkte nurodytą sąrašą, įrenginių techniniais dokumentais, nustatyti nuolatinės priežiūros tvarką (apžiūrų ir vidaus patikrinimų terminus, įrašų valdymą ir kt.) ir būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu. Minimali metinė draudimo suma negali būti mažesnė kaip šimtas tūkstančių eurų.
 2. Jei nepageidaujate turėti už PPĮ priežiūrą atsakingų darbuotojų, nuolatinę įrenginių priežiūrą galite sutarties pagrindu pavesti vykdyti juridiniam asmeniui, turinčiam nuolatinės įrenginių priežiūros licenciją arba atestatą vykdyti energetikos įrenginių eksploatavimą, nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti reikalingą įrangą, prietaisus ir kitas darbui reikalingas priemones pagal Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 5 straipsnio 3 punkte nurodytą sąrašą, ir apsidraudusiam civilinės atsakomybės draudimu. Minimali metinė draudimo suma negali būti mažesnė kaip šimtas tūkstančių eurų.
 3. Sudaryti sutartį dėl PPĮ techninės būklės tikrinimo su pasirinkta akredituotąja įstaiga (pvz., UAB „TUVLITA“).
 4. Parengti PPĮ patikrinimui, sukomplektuoti reikiamų dokumentų bylą.
 5. Atlikti PPĮ pirminį (po sumontavimo) techninės būklės patikrinimą ir gauti akredituotosios įstaigos išvadą, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti.
 6. Įregistruoti jį Valstybinėje darbo inspekcijoje Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir gauti PPĮ registravimo pažymėjimą su unikaliu registracijos numeriu (Jūsų naudojamo PPĮ patikros bus registruojamos ir stebimos, gausite priminimus apie artėjančius tikrinimus).
 7. Nustatytu periodiškumu parengti PPĮ patikrinimui, kad akredituotosios įstaigos ekspertai galėtų tinkamai atlikti techninės būklės patikras.
 8. Saugoti akredituotosios įstaigos išduotus būklės kontrolės protokolus ir kitus PPĮ dokumentus, pildyti PPĮ naudojimo dokumentų bylą (pasą), kaupti duomenis apie įrenginio remontą, modifikavimą, registruoti gedimus.
 9. Pasibaigus gamintojo nurodytam arba norminiuose teisės aktuose nustatytam PPĮ naudojimo laikui, juos toliau naudoti tik atlikus nuodugnų techninės būklės tyrimą bei gavus akredituotosios įstaigos išvadą, kad įrenginiai tinkami naudoti.

Saugaus ir ekonomiško PPĮ naudojimo!