Potencialiai pavojingų įrenginių patikra

 • Potencialiai pavojingi įrenginiai – padidintos rizikos žmonių gyvybei ir aplinkai šaltiniai, kurių techninei saugai ir jos kontrolei keliami padidinti reikalavimai.

Technine-sauga_02

Privalomieji potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimai

UAB „Tuvlita” atlieka toliau nurodytų potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų privalomuosius techninės būklės patikrinimus

UAB „TUVLITA“ Technikos kontrolės tarnyba turi suteiktus įgaliojimus šiai veiklai ir yra akredituota Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga. Akreditacijos pažymėjimas – Akreditavimo pazymejimas ir akreditavimo sritis (Priedas Nr. 1) ir (Priedas Nr. 2).

Garo ir vandens šildymo katilų patikra

Atliekame garo ir vandens šildymo katilų patikras

Tiktrinami žemiau išvardinti įrenginiai

Registruojami įrenginiai pagal jų techninių parametrų vertes:

KA – Garo ir vandens šildymo katilai:

 • KA – 01
  Didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, garo katilai, kurių didžiausio leidžiamojo slėgio barais (toliau – Ps) ir tūrio litrais (toliau – V) sandauga viršija 3 500
 • KA – 02
  Aukštesnės kaip 110 °C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000

Techniniai parametrai:

 • leistinas slėgis (bar);
 • tūris (m³);
 • didžiausia leidžiama temperatūra (°C);
 • galia (kW);
 • našumas (t/val.);
 • kuro rūšis.

Techninės būklės periodinių patikrinimų terminai (kodas – KA):

 • veikiančio katilo patikrinimas (kas 1 m. / 12 mėn.);
 • vidaus ir išorės apžiūra (kas 4 m. / 48 mėn.);
 • hidraulinis bandymas (kas 8 m. / 96 mėn.).

Slėginių indų patikra

Atliekame slėginių įrenginių patikras

Tiktrinami žemiau išvardinti įrenginiai

Registruojami įrenginiai pagal jų techninių parametrų vertes:

SI – Slėginiai indai:

 • SI – 01
  Didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 25 litrų talpos indai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kurių klasifikavimą nustato Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras (toliau – takiosios medžiagos), kai Ps ir V sandauga viršija 500, išskyrus mažesnės kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintųjų dujų ir techninių dujų balionus
 • SI – 02
  Didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 1 000 litrų talpos indai, skirti antros grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000

Techniniai parametrai:

 • didžiausias leistinas slėgis (bar);
 • tūris (m3);
 • medžiagos pavadinimas;
 • didžiausia/mažiausia leidžiama temperatūra (°C).

Techninės būklės periodinių patikrinimų terminai (kodas – SI):

 • Slėginiai indai (1 gr. terpė, SI-01):
  –  veikiančio indo patikrinimas (kas 2 m. / 24 mėn.);
  –  veikiančio indo patikrinimas (kas 2 m. / 24 mėn.);
  –  vidaus ir išorės apžiūra (kas 4 m. / 48 mėn.);
  –  vidaus ir išorės patikrinimas (kas 10 m. / 120 mėn.).
 • Slėginiai indai (2 gr. terpė, SI-02):
  –      veikiančio indo patikrinimas (kas 2 m. / 24 mėn.);
  –      vidaus ir išorės apžiūra (kas 8 m. /96 mėn.).

Pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų patikra

Atliekame pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų patikras

Tiktrinami žemiau išvardinti įrenginiai

Registruojami įrenginiai pagal jų techninių parametrų vertes:

VL – Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai:

 • VL – 01
  Didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnio kaip 80 milimetrų vardinio skersmens (toliau – DN) vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3 500
 • VL – 02
  Didesnio kaip 100 barų slėgio vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, neatsižvelgiant į jų DN
 • VL – 03
  Didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, vamzdynai, neatsižvelgiant į jų DN, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, išskyrus pakrantės terminalams priklausančius vamzdynus, kuriais laivai pripildomi degalų jų reikmėms
 • VL – 04
  Didesnio kaip 16 barų slėgio ir didesnio kaip 100 milimetrų DN perkaitinto ir sočiojo vandens garo bei aukštesnės kaip 110 °C temperatūros karšto vandens vamzdynai

Pastaba: VL-03  kategorijos įrenginių Techninės kontrolės tarnyba netikrina.

Techniniai parametrai:

   • ilgis (m);
   • vardinis skersmuo (DN);
   • didžiausias leistinas slėgis (bar);
   • medžiagos pavadinimas;
   • didžiausia leidžiama temperatūra (°C).

Techninės būklės periodinių patikrinimų terminai (kodas – VL):

Medžiagų grupė Parametrai PdxDN Veikiančio vamzdyno tikrinimas Išsamus vamzdynų techninės būklės tikrinimas
Korozijos greitis > 0,5mm/metus Korozijos greitis <= 0,5mm/metus Korozijos greitis > 0,5mm/metus Korozijos greitis <= 0,5mm/metus
1 P> 1000 1 kartą per metus 1 kartą per 2 metus 1 kartą per 2 metus 1 kartą per 4 metus
1 P<=1000 1 kartą per 2 metus 1 kartą per 4 metus 1 kartą per 4 metus 1 kartą per 6 metus
2 neatsižvelgiant į parametrus 1 kartą per 4 metus 1 kartą per 6 metus

Beslėgių pavojingų medžiagų talpyklų patikra

Atliekame beslėgių pavojingų medžiagų talpyklų patikras

Tiktrinami žemiau išvardinti įrenginiai

Registruojami įrenginiai pagal jų techninių parametrų vertes:

TA – Beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos:

 • TA – 01
  50 kub. metrų ir didesnio tūrio beslėgės medžiagų, pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), priskirtų prie pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (toliau – pavojingos medžiagos ir mišiniai), talpyklos, išskyrus degalinėse degalams saugoti naudojamas talpyklas (stacionariosios)
 • TA – 02
  Degalinėse degalams saugoti naudojamos talpyklos (stacionariosios)
 • TA – 03
  Mobiliosios 1 kub. metro ir didesnio tūrio beslėgės pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklos

Techniniai parametrai:

 • medžiagos pavadinimas;
 • tūris (m3).

Techninės būklės periodinių patikrinimų terminai (kodas – TA):

 • Stacionariosios beslėgės talpyklos (TA-01):
  –      veikiančios TA apžiūra (kas 2,5 m. / 30 mėn.);
  –      vidaus ir išorės apžiūra (kas 5 m. / 60 mėn.).
 • Degalinių talpyklos (TA-02):
  –      vidaus ir išorės apžiūra (ne rečiau kaip kartą per 10 metų, jeigu talpykla eksploatuojama iki 20 metų);
  –      vidaus ir išorės apžiūra (ne rečiau kaip kartą per 5 metus, jeigu talpykla eksploatuojama virš 20 metų).
 • Mobiliosios talpyklos (TA-03):
  –      tarpinė periodinė apžiūra:
Cisternos tipas Tikrinimo periodiškumas
Autocisternos, nuimamos cisternos Kas 3 metai
Konteinerinėms cisternoms, cisternoms – nuimamiems kėbulams Kas 2,5 metų
Stacionarios cisternos, nuimamos cisternos iš pluoštu armuoto plastiko Kas 3 metai
Cisternoms – nuimamiems kėbulams iš pluoštu armuoto plastiko Kas 2,5 metų
Stacionariosios ir nuimamos vakuuminės atliekų cisternos Kartą per 3 metus patikrinamosiš vidaus
Vakuuminės konteinerinės cisternos ir cisternos – nuimami kėbulai Kas 2,5 metų

–      periodinė (vidinė ir išorinė) apžiūra:

Cisternos tipas Tikrinimo periodiškumas
Autocisternos, nuimamos cisternos Kas 6 metai
Konteinerinėms cisternoms, cisternoms – nuimamiems kėbulams Kas 5 metai
Stacionarios cisternos, nuimamos cisternos iš pluoštu armuoto plastiko Kas 6 metai
Cisternoms – nuimamiems kėbulams iš pluoštu armuoto plastiko Kas 5 metai
Stacionariosios ir nuimamos vakuuminės atliekų cisternos Kartą per 3 metus patikrinamosiš vidaus
Vakuuminės konteinerinės cisternos ir cisternos – nuimami kėbulai Kas 2,5 metų

Liftų patikra

Atliekame liftų patikras

Tiktrinami žemiau išvardinti liftai

Registruojami įrenginiai pagal jų techninių parametrų vertes:

LF – Liftai:

 • LF – 01
  Keleiviniai ir keleiviniai-krovininiai liftai
 • LF – 02
  Krovininiai lydimieji liftai
 • LF – 03
  Krovininiai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – 1,00 kv. metras, gylis – 1,00 metras, aukštis – 1,20 metro

Techniniai parametrai:

 • keliamoji galia (kg);
 • greitis (m/s);
 • sustojimų skaičius;
 • kėlimo aukštis (m).

Techninės būklės periodinių patikrinimų terminai (kodas – LF):

 • Keleiviniai ir keleiviniai-krovininiai liftai (LF-01):
  –      dalinis techninis patikrinimas (kas 1 m. / 12 mėn.);
  –      pilnutinis techninis patikrinimas (kas 3 m. / 36 mėn.).
 • Krovininiai lydimieji liftai (LF-02):
  –      dalinis techninis patikrinimas (kas 1 m. / 12 mėn.);
  –      pilnutinis techninis patikrinimas (kas 3 m. / 36 mėn.).
 • Krovininiai nelydimieji liftai (LF-03):
  –      dalinis techninis patikrinimas (kas 1 m. / 12 mėn.);
  –      pilnutinis techninis patikrinimas (kas 3 m. / 36 mėn.).

Variklinės pavaros keltuvų žmonėms ir kroviniams kelti patikra

Atliekame variklinės pavaros keltuvų žmonėms kelti patikras

Tiktrinami žemiau išvardinti įrenginiai

Registruojami įrenginiai pagal jų techninių parametrų vertes:

KK – Variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti:

 • KK – 01
  Variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,50 metro, išskyrus asmeniniam naudojimui įrengtus neįgaliųjų keltuvus
 • KK – 02
  Variklinės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti
 • KK – 03
  Iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti darbuotojams į darbo vietas kelti ar nuleisti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos
 • KK – 04
  Mobiliosios darbinės kėlimo platformos, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai, skirtos darbuotojams į darbo vietas kelti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos.

Techniniai parametrai:

 • keliamoji galia (kg);
 • kėlimo aukštis (m);
 • greitis (m/s);
 • sustojimų skaičius.

Techninės būklės periodinių patikrinimų terminai (kodas – KK):

 • variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai (KK-01):

–      periodinis techninės būklės patikrinimas (ne rečiau kaip vieną kartą per 2 m. / 24 mėn.);

 • mobiliosios darbinės kėlimo platformos (KK-04):

–      dalinis techninės būklės patikrinimas (ne rečiau kaip vieną kartą per 1 m. / 12 mėn.);
–      pilnutinis techninės būklės patikrinimas (ne rečiau kaip vieną kartą per 3 m. / 36 mėn.).

Eskalatorių ir judamųjų takų patikra

Atliekame eskalatorių ir judamųjų takų patikras

Registruojami įrenginiai pagal jų techninių parametrų vertes:

ES – Eskalatoriai ir judamieji takai:

 • ES – 01
  Eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti.

Techniniai parametrai:

 • pervežamų keleivių skaičius (asmenų per val.);
 • greitis (m/s).

Techninės būklės periodinių patikrinimų terminai (kodas – ES):

 • Eskalatoriai ir judamieji takai (ES-01):
  –      techninis patikrinimas (kas 1 m. / 12 mėn.).

Kėlimo įrenginių patikra

Atliekame kėlimo įrenginių patikras

Tiktrinami žemiau išvardinti įrenginiai

Registruojami kranai pagal jų techninių parametrų vertes:

KR – Kėlimo įrenginiai:

 • KR – 01
  5 tonų ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai-rietuvai, nesvarbu, kaip jie valdomi
 • KR – 02
  Mažesnės kaip 5 tonų keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai ir kranai-rietuvai su valdymo kabina
 • KR – 03
  1 tonos ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais

Techniniai parametrai:

 • keliamoji galia (kg).

Techninės būklės periodinių patikrinimų terminai (kodas – KR):

 • Visoms kėlimo įrenginių kategorijoms taikomi tokie terminai:
  –      dalinis techninės būklės patikrinimas (kas 1 m. / 12 mėn.);
  –      pilnutinis techninės būklės patikrinimas (kas 3 m. / 36 mėn.);
  –      retai naudojamų kranų pilnutinis techninės būklės patikrinimas (kas 5 m. / 60 mėn.);

Degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių patikra

Atliekame degiąsias dujas naudojančių įrenginių patikrą

Tiktrinami žemiau išvardinti įrenginiai

Registruojami įrenginiai pagal jų techninių parametrų vertes:

DD – Degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai:

 • DD – 01
  Dujinį kurą deginantys technologiniai įrenginiai, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kilovatų.

Techniniai parametrai:

 • galia (kW).

Techninės būklės periodinių patikrinimų terminai (kodas – DD):

 • veikiančio įrenginio patikrinimas (kas 1 m. / 12 mėn.);
 • kompleksinis įrenginio patikrinimas (kas 5 m. / 60 mėn.).

Kas yra potencialiai pavojingi įrenginiai?

Potencialiai pavojingi įrenginiai (PPĮ) – tai įrenginiai, kurie gali sukelti pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai dėl juose sukauptos energijos arba vykstančių procesų ir kuriems reikalinga LR potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo nustatyta priežiūra (nuolatinė priežiūra ir periodiniai patikrinimai).

PPĮ priskiriami ir jų valdymo, signaliniai, blokavimo bei apsaugos įtaisai, kontroliniai matavimo prietaisai.

Dažnai vartojama neformali sąvoka – registruojami PPĮ, nes įrenginius, viršijančius nustatytus specialiuosius techninius parametrus (juos rasite šiame puslapyje toliau), privaloma įregistruoti PPĮ registre, kurį administruoja Valstybinė darbo inspekcija (daugiau >>).

Kodėl privaloma tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius?

Siekiant užtikrinti PPĮ saugų eksploatavimą pagal LR potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo nuostatas, visų PPĮ techninė būklė privalo būti patikrinta prieš pirmo naudojimo pradžią ir vėliau tikrinama periodiškai.

Atliekant PPĮ techninės būklės patikrinimus, nustatoma, ar įrenginiai atitinka jų priežiūros norminių aktų ir gamintojų techninių dokumentų reikalavimus. Patikrinimų metu atliekamos eksploatuojamų įrenginių apžiūros, bandymai ir tyrimai. Kiekvienai PPĮ kategorijai yra nustatytos specifinės periodinių patikrinimų rūšys ir terminai, kuriuos rasite toliau.

Teisę atlikti PPĮ techninės būklės patikrinimus turi įgaliotos ir akredituotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos.

Jei Jums reikalingas tik patikros lipdukas, kreipkitės kitur, mes atliekame tik objektyvius PPĮ techninės būklės tikrinimus.