Skundai ir apeliacijos

Skundų ir apeliacijų nagrinėjimo tvarka

1.  Klientas, turintis nusiskundimų dėl eksperto ar kito įmonės darbuotojo nekokybiško darbo, arba manantis, kad buvo pažeistos jo teisės ir teisėti interesai, turi teisę pareikšti skundą ar apeliaciją. 
Apeliacija – pareiškėjo prašymas persvarstyti Tarnybos priimtą neigiamą sprendimą dėl PPĮ techninės būklės, VŽAĮ patikrinimo. Priimtas sprendimas gali būti:
      1) atsisakymas atlikti PPĮ techninį, VŽAĮ patikrinimą;
      2) dėl PPĮ techninio, VŽAĮ patikrinimo išvadų.
Skundas – bet koks fizinio/juridinio asmens prašymas ar pareiškimas (skirtingai nei apeliacija) imtis veiksmų, susijusių su Tarnybos darbuotojų darbo kokybe atliekant PPĮ techninės būklės, VŽAĮ patikrinimus.

2.  Skundai pateikiami raštu (paštu, elektroniniu laišku), arba žodžiu. Žodiniai skundai priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti ir išspręsti tuoj pat, neatliekant išsamaus tyrimo ir nepažeidžiant asmens interesų.

3.  Jei klientui pateiktas Tarnybos darbuotojo paaiškinimas, ar pasiūlytas sprendimas yra priimtinas, žodinis skundas laikomas išnagrinėtu.

4.  Jei pateiktas paaiškinimas/pasiūlytas sprendimas klientui yra nepriimtinas, darbuotojas turi pasiūlyti pateikti skundą raštu.

5.  Skundai, gauti tiesiogiai iš kliento Tarnybos administracijoje, atsiųsti paštu, ar elektroniniu laišku, registruojami įmonėje nustatyta tvarka.

6.  Užregistruotas skundas pateikiamas įrenginių grupės vadovui pagal kompetenciją, kuris, sprendžia ar skundas yra susijęs su įmonės kontrolės veikla, už kurią ji yra atsakinga.

7.  Su įmonės kontrolės veikla nesusiję, nepagrįsti, neįskaitomi, ar nesuprantamai išdėstyti skundai įmonėje nenagrinėjami.

8.  Priklausomai nuo skundo sudėtingumo, jo nagrinėjimą atlieka Tarnybos direktorius, jo paskirtas atsakingas darbuotojas arba sudaryta darbuotojų komisija.

9.  Siekiant išvengti interesų konflikto draudžiama pavesti nagrinėti skundus įmonės darbuotojams, kurių veiksmai yra skundžiami.

10. Skundui išnagrinėti ir jam įvertinti surenkama visa reikalinga informacija, kad būtų galima atlikti kuo išsamesnį tyrimą.

11. Skundas ar apeliacija įmonėje išnagrinėjami per 10 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Jeigu, dėl objektyvių priežasčių (reikalingas papildomas tyrimas, trūksta informacijos ir t.t..) skundas ar apeliacija negali būti išnagrinėtas per šiame punkte nurodytą laikotarpį, šis terminas gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

12. Nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo skundo ar apeliacijos gavimo įmonėje dienos. Jeigu įmonė paprašo kliento pateikti papildomus dokumentus ir/ar duomenis arba patikslinti pateiktą skundą, skundo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai įmonė gauna papildomus dokumentus ir/ar duomenis, arba nuo skundo patikslinimo dienos.

13. Skundą ar apeliaciją pateikęs klientas (jei pageidauja) informuojamas (žodžiu, telefonu arba oficialiu pranešimu) apie tyrimo rezultatus, priemones ar veiksmus, kurių įmonė imsis siekdama ateityje  pašalinti analogiško skundo kilimo priežastis.

14. Esant pageidavimui gauti skundo nagrinėjimo rezultatus, klientas privalo skunde nurodyti kontaktinius duomenis (elektroninis paštas, telefono numeris), kuriais galėtų būti perduotos išvados apie atliktą tyrimą.

15. Tuo atveju, kai kliento netenkina pateiktos išvados, jis gali kreiptis į Nacionalinį akreditacijos biurą arba į kitą instituciją įstatymų nustatyta tvarka.