Privatumo politika

UAB „Tuvlita“ privatumo politika

Aktuali redakcija 2022-11-11

UAB „Tuvlita“ gerbia klientų bei internetinės svetainės www.tuvlita.lt vartotojų privatumą. Mes pasiryžę saugoti, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų pateikiamus duomenis. Šioje privatumo politikoje pateikiami UAB „Tuvlita“ privatumo principai, nuostatos bei įmonėje taikoma asmens duomenų tvarkymo praktika. Taip pat ši privatumo politika nustato, kokius duomenis tvarkome internetinėje svetainėje www.tuvlita.lt.

UAB „Tuvlita“ yra tiek asmens duomenų valdytoja, tiek duomenų tvarkytoja priklausomai nuo asmens duomenų kategorijos.

Kontaktinė įmonės informacija: įmonės kodas 110584095, Lentvario g. 7A, LT-02300, Vilnius, info@tuvlita.lt, +370 6 3393000.

Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su šios privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome siųsti užklausą el. paštu: dap@tuvlita.lt.

 Naudojimas

 Ši privatumo politika skelbiama įmonės internetinėje svetainėje www.tuvlita.lt.

Privatumo politika yra tvirtinama įmonės vadovo ir kasmet peržiūrima bei, esant reikalui, atnaujinama. Privatumo politikos aktualios redakcijos data yra nurodyta dokumento antraštėje.

 Jūsų sutikimas

Sutikdami su šia Privatumo politika, Jūs sutinkate, kad tam tikri Jūsų asmens duomenys būtų naudojami siekiant tinkamai bei efektyviai suteikti Jums mūsų įmonės paslaugas, taip pat, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti trečiosioms šalims, kurios tiesiogiai susijusios su Jums teikiamos paslaugos atlikimu.

Naudodamiesi mūsų internetinėje svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose mūsų dokumentuose.

 Informacijos rinkimas

 UAB „Tuvlita“ tvarkydama bei rinkdama asmens duomenis vadovaujasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Mes renkame duomenis apie savo klientus kai gaunate mūsų įmonės teikiamas paslaugas, ar pateikiate duomenis apie save internetu ar kitu būdu.

Jeigu jūs lankotės mūsų internetinėje svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuoja vizitų statistiką. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukų naudojimo politikoje“.

 

Kokiu tikslu renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 •  Kuomet turime įpareigojimą rinkti atitinkamus asmens duomenis pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 • Tam, kad įvykdytumėme sutartinius įsipareigojimus bei suteiktume Jums pageidaujamą paslaugą.
 • Tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų internetine svetaine ir teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.
 • Klientų/darbuotojų/įmonės turto apsaugos, korupcijos prevencijos tikslams įgyvendinti.

Duomenys, kuriuos renkame

 Suteikdami Jums mūsų įmonės siūlomas paslaugas:

– Privalomajai techninei apžiūrai pateiktos transporto priemonės ir ją pateikusio valdytojo duomenys;

– Techninei ekspertizei pateiktos transporto priemonės ir ją pateikusio valdytojo duomenys;

– Klientų prašymuose, skunduose, pasiūlymuose nurodyti duomenys;

– Su privalomosios techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimu susiję duomenys;

– Kitose valstybėse atliktos techninės apžiūros duomenys;

– Privalomosios techninės apžiūros metu atliekamo transporto priemonių fotografavimo duomenys;

– Privalomosios techninės apžiūros kliento pateikiami kontaktiniai duomenys priminimui gauti apie techninės apžiūros pabaigą;

– Vaizdo stebėjimo duomenys (UAB „Tuvlita“ yra įdiegta vaizdo stebėjimo sistema. Kai apsilankote mūsų įmonėje, Jūsų atvaizdas lieka vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose. Apsaugos kamerų naudojimas yra mūsų pagrįstas ir teisėtas interesas. Vaizdo fiksavimo tikslas – apsaugoti mūsų darbuotojus ir klientus, taip pat mūsų darbuotojų ir klientų turtą nuo vagysčių, sunaikinimo arba sugadinimo, galimos žalos prevencijai, taip pat nustatyti asmenis, atsakingus už padarytą žalą jei tokia atsitinka. Daugiau informacijos apie vaizdo stebėjimų kamerų naudojimo sąlygas galite sužinoti mūsų įmonėje);

– Darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų suteikimui naudojami duomenys;

– Darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugų suteikimui naudojami duomenys;

– Energetikos darbuotojų sertifikavimo paslaugų suteikimui naudojami duomenys;

– Įrenginių techninės būklės kontrolės paslaugų suteikimui naudojami duomenys;

– Bet kokią kita informacija, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų internetine svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami.

Internetinės svetainės priemonėmis:

– Visa informacija, kurią Jūs pateikiate mūsų internetinės svetainės „E-Paslaugos“ skiltyse: registracija techninei apžiūrai, registracija į techninę ekspertizę, registracijos į apžiūrą atšaukimas, techninės apžiūros galiojimas ir istorija, priminimas apie apžiūros galiojimą, vienos dienos leidimas nuvykti į apžiūrą, sąskaitų faktūrų išrašymas.

– Informacija apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi mūsų internetine svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie svetainės laiką ir datą;

– Slapukų priemonėmis renkami duomenys. Daugiau informacijos rasite „Slapukų naudojimo politikoje“;

Pastaba. Mūsų internetinėje svetainėje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių internetines svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių internetinėse svetainėse.

Asmenys, dalyvaujantys duomenų tvarkyme

 Įsipareigojame niekada neperduoti Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 • Asmens duomenys, priklausomai nuo duomenų kategorijos, perduodami tam tikroms tiesiogiai su paslaugos suteikimu susijusioms trečiosioms šalims (Techninių apžiūrų įmonių asociacija „Transeksta“, VĮ „Regitra“, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerija) bei valstybinėms kontrolės institucijoms (Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracija, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) kiek tai būtina tinkamai bei teisėtai įgyvendinti LR teisės aktų reikalavimus bei suteikti Jums kokybišką paslaugą. Šioms trečiosioms šalims mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. Jūsų duomenų saugumo reikalavimas keliamas visoms su mumis susijusioms trečiosioms šalims;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Asmens duomenų saugojimo terminai

 Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Bendrasis terminas – 10 metų po paslaugos atlikimo/suteikimo nebent teisės aktai nurodo kitaip.

Jūsų asmens duomenys elektroninių paslaugų suteikimo tikslais bus saugomi, kol būsite registruotas elektroninių paslaugų vartotojas ir 10 metų nuo paskutinės paslaugos suteikimo.

Slapukais surinktų duomenų saugojimo laikotarpiai numatyti „Slapukų naudojimo politikoje“.

Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, Jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu Jūsų pateiktais duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar buvo įtariama, jog įvykdytas kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Jūsų teisės

Jūs galite pateikti mums rašytinį prašymą  suteikti Jums informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus.

Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

Jūs taip pat turite teisę, pateikę mums rašytinį prašymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų.

Konkrečiu Jūsų rašytiniu prašymu, visa Jūsų asmeninė informacija gali būti pašalinta.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

 • įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu Lentvario g. 7A, LT-2300 Vilnius
 • išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu dap@tuvlita.lt

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

 

Atsakomybė

 Įmonėje yra taikomos tinkamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, užtikrinančios asmens duomenų apsaugą, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar žalos. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Įmonė įsipareigoja reguliariai stebėti, vertinti ir atnaujinti taikomas kontrolės priemones bei atitinkamai atnaujinti privatumo politiką.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams ar pagalbiniams duomenų tvarkytojams jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal teisės aktus;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus.

Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje politikoje numatytus atvejus.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, atsižvelgiant į kylančią riziką.

Jūs taip pat esate atsakingi, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus informuoti apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų apie duomenų pasikeitimą.