Vaizdo stebėjimo taisyklės

LIETUVOS IR VOKIETIJOS UAB „TUVLITA“
VAIZDO STEBĖJIMO, FOTOGRAFAVIMO, KAMERŲ NAUDOJIMO
IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Aktuali redakcija 2020-09-16

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita” Vaizdo stebėjimo, fotografavimo, kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja ir apima UAB „Tuvlita“ (toliau – įmonės) techninės apžiūros stočių patalpų, pastatų ir lauko teritorijos stebėjimo, fotografavimo, vaizdo duomenų įrašymo, įrašų tvarkymo (peržiūros, saugojimo, perkėlimo, dalinimosi, naudojimo), prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti asmens duomenis suteikimo, naikinimo ir keitimo, duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į šiuos pažeidimus tvarką bei duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo taisykles, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) reikalavimus ir kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), BDAR ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“, kitais įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

3. Šių Taisyklių nuostatos galioja įmonės darbuotojams ir klientams.

SĄVOKOS

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Duomenų valdytojas – UAB „Tuvlita”, įm. k. 110584095, Lentvario g. 7A, Vilnius, el. paštas tuvlita@vta.lt, tel. 85 266 11 21.

4.2. Duomenų tvarkytojas – UAB „Tuvlita” įm. k. 110584095, Lentvario g. 7A, Vilnius, el. paštas tuvlita@vta.lt, tel. 85 266 11 21.

4.3. Techninės apžiūros informacinės sistemos duomenų tvarkytojas – UAB „Tuvlita” ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija „Transeksta”, Senasis Ukmergės kel. 16, Užubalių k., Vilniaus r., el. paštas transeksta@vta.lt, tel. 85 268 52 80.

4.4. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Taisyklėse nustatytais tikslais.

4.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

4.6. Prieiga prie vaizdo ir fotonuotraukų įrangos – fizinė prieiga ar prieiga elektroninio ryšio priemonėmis, suteikianti asmeniui galimybę keisti, šalinti ar atnaujinti techninės vaizdo įrangos komponentus ar programinę įrangą, nustatyti vaizdo įrangos veikimo parametrus, prieiga prie vaizdo stebėjimo metu surinktų asmens duomenų.

4.7. Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi laikmenoje.

4.8. Vaizdo stebėjimo sistema – serveriai ir (arba) vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai, vaizdo stebėjimo kameros ir duomenų laikmenos, kuriose saugomi vaizdo duomenys.

4.9. Vaizdo duomenų įrašymo bei fotografavimo įrenginiai – įmonės turto apskaitoje esantys skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdo duomenų fiksavimui, įrašymui, saugojimui, peržiūrėjimui ir kopijavimui.

4.10. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ADTAĮ, BDAR ir kituose LR teisės aktuose.

VAIZDO STEBĖJIMO KAMEROMIS TIKSLAS IR APIMTIS

5. Vaizdo stebėjimo kameromis tikslas – prevencinė saugumo priemonė, siekiant užtikrinti įmonės, darbuotojų ir klientų turto bei nuosavybės teisės apsaugą, viešąją tvarką, saugią aplinką, užtikrinti įmonės teikiamų paslaugų kokybę, taip pat darbo kokybės kontrolę įmonės viduje bei vykdant korupcijos prevenciją. Vaizdo stebėjimas vykdomas ir į techninės apžiūros centrą pristatytų transporto priemonių kontrolės tikslais, nukentėjusiems asmenims nustatyta tvarka gauti vaizdo įrašus, susijusius su įvykiais, kurie padėtų įvykdyti teisingus ginčytinų situacijų išaiškinimus ar bylų nagrinėjimus.

6. Vaizdo stebėjimas kameromis vykdomas visose įmonės techninės apžiūros stotyse. (Taisyklių priedas Nr. 1)

7. Vaizdo stebėjimo kameromis fiksuojamos:

7.1. Visų techninės apžiūros stočių teritorijos: įvažiavimo, išvažiavimo zonos, įmonės teritorijoje įrengtos transporto priemonių stovėjimo aikštelės bei visos kitos viešos įmonės teritorijos erdvės;

7.2. Visų techninės apžiūros stočių patalpos: dokumentų išdavimo patalpos (vaizdo stebėjimas gali būti atliekamas kartu su garso įrašymu), transporto priemonių patikros linijos bei visos kitos viešos įmonės patalpų erdvės (koridoriai, įėjimo, išėjimo zonos (vaizdo stebėjimas gali būti atliekamas kartu su garso įrašymu)).

7.3. Techninės apžiūros stočių pastatų, vidaus patalpų ir lauko teritorijos vaizdo stebėjimas kameromis vykdomas visą parą. Techninės apžiūros stoties darbo valandomis vaizdo duomenų įrašymas vykdomas nenutrūkstamai, po darbo valandų – vaizdo įrašymas vykdomas tik patalpose ar teritorijoje užfiksavus objekto judėjimą.

8. Vaizdo stebėjimo kameromis duomenys įrašomi į duomenų saugojimui skirtą tinklinės duomenų saugyklos (NAS) įrenginį ir skaitmeninėse laikmenose saugomi ne trumpiau nei 30 kalendorinių dienų. Dėl ribotos kietojo disko talpos, vaizdo įrašymo įrenginys automatiškai ištrina seniausius vaizdo įrašus, o į atsilaisvinusią vietą įrašo naujausią vaizdo srautą. Šiose Taisyklėse nurodyti atsakingi už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą darbuotojai užtikrina vaizdo duomenų įrašymo tęstinumą bei prižiūri, kad sistemoje nebūtų gedimų.

FOTOGRAFAVIMO VAIZDO KAMEROMIS IR FOTOGRAFAVIMO ĮRENGINIAIS TIKSLAS IR APIMTIS

9. Įgyvendinant įmonės korupcijos prevencijos politiką ir siekiant užtikrinti objektyvų ginčų dėl įmonės teikiamų paslaugų kokybės sprendimą, įmonėje atliekamas fotografavimas vaizdo kameromis bei fotografavimo įrenginiais.

10. Fotografavimas vaizdo kameromis vykdomas visose įmonės techninės apžiūros stotyse. (Taisyklių priedas Nr. 1.)

11. Fotonuotraukos vaizdo stebėjimo kameromis atliekamos techninės apžiūros stoties darbo valandomis, nuolat, kas 1 minutę. Fotonuotraukos įrašomos į duomenų saugojimui skirtą NAS įrenginį ir skaitmeninėse laikmenose saugomos 3 metus.

12. Fotografavimas su fotografavimo įrenginiu atliekamas transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros ir/arba techninės ekspertizės metu. Privalomosios techninės apžiūros metu fotografavimas įrenginiu galimas tikslu atlikti darbo kokybės kontrolę įmonės viduje, vykdant korupcijos prevenciją arba siekiant užfiksuoti situacijas, dėl kurių tarp transporto priemonės valdytojo ir techninės apžiūros stoties darbuotojo kyla ginčas.

13. Fotografuojant su fotografavimo įrenginiu fotonuotraukos iš įrenginio tiesiogiai įkeliamos į Techninės apžiūros informacinės sistemos duomenų serverius (NAS) ir saugomos 10 metų.

TIESIOGINIO VAIZDO STEBĖJIMAS

14. Sklandžiam techninės apžiūros stoties darbo užtikrinimui bei darbuotojų darbinių funkcijų vykdymui, kiekvienoje techninės apžiūros stotyje, tarnybinėse patalpose naudojamuose kompiuteriuose, techninės apžiūros darbuotojai, ar jų grupės, nurodytos Prieigos teisę prie vaizdo stebėjimo/fotonuotraukų turinčių darbuotojų schemoje turi galimybę stebėti tiesioginį savo techninės apžiūros stoties teritorijos ir/ar patalpų vaizdą.

15. Visų techninės apžiūros stočių kamerų sąrašas su nurodytais prieigos teisę turinčiais darbuotojais ar jų grupėmis yra nurodytas Prieigos teisę prie vaizdo stebėjimo/fotonuotraukų turinčių darbuotojų schemoje.

16. Įgyvendinant įmonės korupcijos prevencijos politiką ir darbo kokybės kontrolės įmonės viduje užtikrinimui, prieigą prie visų techninės apžiūros stočių kamerų tiesioginio vaizdo duomenų turi įmonės generalinis direktorius ir technikos vadovas.

17. Visi šiose taisyklėse nurodyti įmonės darbuotojai, turintys prieigos prie tiesioginio vaizdo duomenų teisę, įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

VAIZDO STEBĖJIMO ĮRAŠŲ IR FOTOGRAFAVIMO DUOMENŲ VALDYMAS

18. Visus įrašomus vaizdo stebėjimo ir fotografavimo duomenis turi teisę tvarkyti įmonės informacinių sistemų priežiūros skyriaus vadovas ir informacinių technologijų specialistas (toliau – atsakingi už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą darbuotojai), kurie yra atsakingi už vaizdo stebėjimo organizavimą, vaizdo duomenų tvarkymą, jų perdavimą tretiesiems asmenims bei vaizdo stebėjimo ir fotografavimo duomenų apsaugą šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai sistemoje yra techniniai gedimai ar atliekami profilaktiniai darbai. Šie darbuotojai, turintys prieigos prie vaizdo duomenų teisę, yra pasirašę pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį ir įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

19. Už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą atsakingi darbuotojai privalo:

19.1. užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo ir/arba fotonuotraukų duomenys nebūtų naudojami kitiems tikslams, nesusijusiems su šiose Taisyklėse apibrėžtais tikslais;

19.2. užtikrinti, kad duomenys būtų pasiekiami tik iš vidinio kompiuterių tinklo;

19.3. užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo kameros būtų įrengtos ir (ar) fotonuotraukos būtų daromos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo ir (ar) fotografavimo tikslą, nurodytą šiose Taisyklėse, vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ir (ar) fotonuotraukos būtų daromos ne didesnėje teritorijos ar patalpų dalyje negu yra būtina ir renkama ne daugiau vaizdo duomenų negu yra būtina.

19.4. laikytis pagrindinių vaizdo duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ, BDAR, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose;

19.5. užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistema būtų techniškai tvarkinga, techniniai šios sistemos sutrikimai būtų šalinami operatyviai, naudojant visus turimus techninius resursus;

19.6. imtis organizacinių ir techninių asmens duomenų saugumo priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam vaizdo duomenų sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui;

19.7. saugoti vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose ir (ar) laikmenose esančius vaizdo duomenis;

19.8. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su vaizdo duomenimis tam teisės neturintiems asmenims;

19.9. pasirūpinti, kad įmonės pastato prieigose, patalpose, teritorijose, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų iškabintos informacinės lentelės (vaizdo stebėjimo ženklai) su nurodyta informacija: „Teritorija ir patalpos stebimos vaizdo kameromis“, kuriose pateikiama ir kontaktinė informacija: UAB „Tuvlita”, įm. k. 110584095, Lentvario g. 7A, Vilnius, tel. 8 5 266 11 21, el. p. tuvlita@vta.lt;

19.10. pasirūpinti, kad informacinės lentelės būtų iškabintos ir matomos prieš patenkant į vaizdo stebėjimo zoną;

19.11. vaizdo stebėjimo ir/ar fotografavimo duomenų perdavimą fiksuoti Vaizdo stebėjimo ir/ar fotografavimo duomenų perdavimo žurnale.

19.12. užtikrinti, kad į vaizdo stebėjimo kameromis fiksuojamą erdvę nepatektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, bei patalpos, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą.

20. Už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą atsakingi darbuotojai, ar kiti įmonės darbuotojai, pastebėję, kad tvarkomi vaizdo stebėjimo ir/ar fotografavimo duomenys tapo prieinami (kėsinamasi prie jų prieiti) asmenims, kurie neturi teisės tvarkyti nurodytų duomenų, turi:

20.1. nedelsdami imtis visų įmanomų priemonių neteisėtai prieigai prie tvarkomų asmens duomenų nutraukti;

20.2. nedelsdami apie tai informuoti už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą atsakingą darbuotoją ir/ar įmonės generalinį direktorių;

20.3. nedelsdami apie įvykį informuoti už asmens duomenų apsaugą atsakingą darbuotoją, kuris privalo užregistruoti įvykį įmonės nustatyta tvarka.

21. Prieigos prie įrašomų vaizdo stebėjimo ir fotografavimo duomenų teisės naikinamos pasibaigus darbuotojo, tvarkančio vaizdo duomenis, įgaliojimams, darbo santykiams ar pasikeitus darbuotojo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo duomenų nereikalinga.

VAIZDO DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ GAVĖJAI

22. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka įmonė teikia savo tvarkomus vaizdo stebėjimo ir/ar fotografavimo duomenis teisėsaugos institucijoms ir kitiems asmenims, kuriems tokius duomenis teikti įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai arba kuriems įmonė, teisės aktų nustatyta tvarka ar sutartiniais įsipareigojimais, vykdydama savo funkcijas, teikia tokius duomenis (Techninės apžiūros įmonių asociacija „Transeksta“, Lietuvos transporto saugos administracija, VĮ „Regitra“, draudimo bendrovės), taip pat pagal duomenų gavėjų prašymus esant bent vienai iš Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnyje nurodytų teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygų. Prašyme turi būti nurodytas vaizdo duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti vaizdo duomenų apimtis.

23. Sprendimą dėl vaizdo duomenų teikimo priima įmonės generalinis direktorius ar jo įgaliotas atsakingas asmuo.

24. Susipažinti su savo vaizdo duomenimis generalinio direktoriaus ar technikos vadovo sutikimu turi teisę visi darbuotojai, kurie, įgyvendindami šią teisę, privalo laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

25. Užtikrinant vaizdo duomenų saugumą, įgyvendinamos šios organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės:

25.1. prieiga prie tiesioginio vaizdo stebėjimo suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems tiesioginiai vaizdo stebėjimo duomenys yra reikalingi jų darbo funkcijoms vykdyti;

25.2. įrašomus vaizdo stebėjimo ir fotografavimo duomenis turi teisę tvarkyti turi tik šiose Taisyklėse nurodyti už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą atsakingi darbuotojai;

25.3. užtikrinama prieigos prie vaizdo duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė (slaptažodžiais);

25.4. užtikrinama asmens duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vietinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis;

25.5. užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi vaizdo duomenys, saugumas bei duomenų saugojimo įrenginių tinkama apsauga (duomenų saugojimo įrenginiai saugomi rakinamose patalpose/spintose, apribojamas neįgaliotų asmenų patekimas į atitinkamas patalpas ir pan.);

25.6. užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.).

25.7. informacija apie tai, kad vykdomas vaizdo stebėjimas, pateikiama visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kad kai kuriose tam skirtose vietose vaizdo stebėjimas tuo metu nėra vykdomas (pavyzdžiui, vaizdo stebėjimo kamera veikia ne visą laiką, veikia nustatytu periodiškumu ir pan.).

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR PAREIGOS

26. Duomenų subjektas turi šias teises: gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; susipažinti su duomenimis; reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) jei vaizdo/fotografavimo duomenys yra saugomi ilgiau nei šiose Taisyklėse nustatytą saugojimo terminą; apriboti duomenų tvarkymą; nesutikti su duomenų tvarkymu.

27. Vaizdo stebėjimo kameromis ar fotografavimo įrenginiu užfiksuotas vaizdas (jeigu yra išsaugotas) ar jo kopija gali būti išduodamas tik esant rašytiniam duomenų subjekto prašymui arba teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Duomenų subjekto, norinčio gauti fotonuotrauką ar vaizdo įrašą (kopiją), kuriame užfiksuotas ne tik jis, bet ir tretieji asmenys, prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

29. Įmonė, gavusi asmens paklausimą dėl vaizdo duomenų, susijusių su juo, tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos atsako, ar su juo susiję vaizdo duomenys yra tvarkomi, saugomi, ir jei saugomi, – apie šių duomenų teikimo tvarką.

30. Pagal duomenų subjekto prašymą susipažinti su savo vaizdo duomenimis duomenų subjektui prašomi vaizdo duomenys gali būti pateikiami sudarant galimybę įmonės patalpose peržiūrėti vaizdo įrašą ir (arba) pateikiant vaizdo įrašo kopiją išorinėje duomenų laikmenoje ar nuotrauką, jei vaizdo duomenys yra saugomi.

31. Teisėsaugos institucijų ar kitų institucijų, kurioms įmonė įsipareigoja teikti duomenis teisės aktų nustatyta tvarka, prašymu, vaizdo stebėjimo kameromis ar fotografavimo įrenginiu užfiksuotas vaizdas (kopija) gali būti išduodamas be vaizde užfiksuotų asmenų sutikimo.

32. Tikslu apsaugoti įmonės klientų asmens duomenis bei interesus, tretiesiems asmenims visose techninės apžiūros stočių patalpose ir teritorijoje fotografuoti, filmuoti ar daryti garso įrašą leidžiama tik kreipiantis su prašymu ir gavus išankstinį įmonės administracijos leidimą, nurodant dėl kokios priežasties pageidaujama filmuoti/fotografuoti/daryti garso įrašą ir ar tokiems veiksmams yra teisinis pagrindas.

33. Sprendimą dėl leidimo techninės apžiūros stočių patalpose ir teritorijoje fotografuoti, filmuoti ar daryti garso įrašą priima įmonės generalinis direktorius ar jo įgaliotas atsakingas asmuo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Šios Taisyklės skelbiamos įmonės interneto svetainėje www.tuvlita.lt bei visų techninės apžiūros stočių informaciniuose stenduose.

35. Visi įmonės darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai ir taip įsipareigoja laikytis jų bei kitų asmens duomenų tvarkymo reikalavimus nustatančių teisės aktų.

36. Įmonės darbuotojai, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


UAB „Tuvlita“
Vaizdo stebėjimo, fotografavimo, kamerų
naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo
taisyklių priedas Nr. 1

TECHNINĖS APŽIŪROS STOTYS, KURIOSE VYKDOMAS ĮMONĖS VIDAUS, PASTATO IR LAUKO TERITORIJOS STEBĖJIMAS BEI FOTOGRAFAVIMAS VAIZDO KAMEROMIS

TAS Nr. TAS pavadinimas Adresas
001 Vilniaus TAS Lentvario g. 7A, Vilnius
003 Avižienių TAS Senasis Ukmergės kel. 16, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r.
010 Viršuliškių TAS Viršuliškių skg. 36, Vilnius
013 Ukmergės TAS Deltuvos g. 33A, Ukmergė
015 Šalčininkų TAS Vilniaus g. 5D, Šalčininkai
017 Širvintų TAS Kalnalaukio g.10, Širvintos
019 Aukštadvario TAS Technikumo g., Aukštadvaris, Trakų raj.
024 Elektrėnų TAS Obenių g. 40, Elektrėnai
026 Naujosios Vilnios TAS Linksmoji g. 5A (Naujoji Vilnia), Vilnius
029 Nemenčinės TAS Parčevskių g. 2, Vilkaraisčio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.