Elektros energetikos darbuotojų sertifikavimas

Energetikos-darbuotoju-sertifikavimas_02

 • Energetikos darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai (PDF)
 • Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai (PDF)
 • Elektros energetikos darbuotojų atestavimo kainos be PVM (PDF)

Specialieji reikalavimai elektros energetikos sektoriaus darbuotojams

P PR EDA 10-21-001 – Specialieji reikalavimai elektros energetikos sektoriaus darbuotojams

Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės
1. Elektros įrenginių eksploatavimas
Energetikos įmonių, eksploatuojančių elektros įrenginius, vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje Organizuoti elektros įrenginių1,6 eksploatavimą.
Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą Vadovauti elektros įrenginių1,6 eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.
Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1,6 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.
Elektrotechnikos darbuotojas3, vykdantis darbus elektros įrenginiuose1 Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1,6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1,6.
2. Elektros energijos vartojimas
Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 arba organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą.
Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1 Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1.
3. Elektros objektų ir įrenginių įrengimas
Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektų ir elektros įrenginių1 įrengimo organizavimą Organizuoti iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektų ir elektros įrenginių1 įrengimą
Iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektus ir elektros įrenginius1 įrengiantys specialistai, darbininkai Įrengti iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektus ir elektros įrenginius1.
 1. 1 Nurodyti elektros įrenginių įtampą: iki 1000 V, iki 10 kV, iki 35 kV, iki 110 kV, iki 330 kV, iki 400 kV.
 2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.
 3. 3 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros kategorijos: PK, VK, AK.
 4. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.
 5. 5 Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.
 6. 6 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „elektros įrenginių1 relinės apsaugos eksploatavimas“.
 7. Sąvoka „Energetikos įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Energetikos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje.

Dokumentai

 • Elektros energijos vartojimas: Paraiškos 1 forma (PDF) (MS Word)
 • Elektros objektų ir įrenginių įrengimas: Paraiškos 1 forma (PDF) (MS Word)
 • Elektros įrenginių eksploatavimas: Paraiškos 2 forma (PDF) (MS Word)
 • Profesinės (darbo) veiklos aprašymas (PDF) (MS Word)
 • Sutartis dėl sertifikavimo (PDF) (MS Word)

PASTABA. Pildant dokumentus „MS Word“ formatu, reikia aktyvuoti makrokomandas ir „Active X“ valdiklius
(Saugos įspėjimai -> Parinktys -> Saugos įspėjimai: makrokomandas ir Active X -> Įgalinti šį turinį -> GERAI)