Techninės apžiūros kainos

Populiariausių transporto priemonių techninės apžiūros kainos

Lengvasis automobilis
M1 klasė*

23,00 Eur

Lengvasis automobilis
M1 klasė*

26,70 Eur

Lengvasis automobilis
M1 klasė*

28,90 Eur

Motociklas /
mopedas
L1, L3 klasė*

11,20 Eur

Lengvojo automobilio priekaba
(iki 750 kg) O1 klasė*

8,60 Eur

* Transporto priemonės klasė nurodoma registracijos liudijime. Kainos galioja nuo 2024-07-18

Kainos su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą

Eil. Nr.
 Procedūros tipas  Procedūrų patikros kaina EUR
 TA  PTA1  PTA2  PTA3  PTA4
1. L1, L3  klasės mopedų ir motociklų patikra 11,2  1,7  2,9   4,1 5,7
2. L2, L4, L5, L6, L7  klasės mopedų ir motociklų patikra 17,2 2,4 4,4 6,2 8,7
3. M1 klasės transporto priemonių patikra 23,0 3,1 6,0 8,2 11,5
4. M2 klasės mažųjų autobusų patikra 26,5 3,8 6,9 9,5 13,2
5. M3 klasės autobusų, troleibusų patikra 37,6 5,2 9,7 13,6 18,9
6. M3 klasės sujungtų autobusų, troleibusų patikra 42,7 6,0 11,1 15,3 21,3
7. N1 klasės krovininių transporto priemonių patikra 23,5 3,2 6,1 8,4 11,7
8. N2 klasės krovininių transporto priemonių ir T5 klasės ratinių traktorių patikra 30,0 4,2 7,9 10,8 15,0
9. N3 klasės krovininių transporto priemonių patikra 42,7 6,0 11,1 15,3 21,3
10. O1 klasės transporto priemonių priekabų patikra 8,6 1,2 2,2 3,0 4,3
11. O2 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra 15,1 2,1 3,9 5,3 7,5
12. O3 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra 29,0 4,1 7,5 10,4 14,6
13. O4 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra 35,5 4,9 9,2 12,8 17,8
14. Papildoma transporto priemonių, skirtų pavojingiesiems kroviniams vežti, patikra 10,9 1,6

(PTA)

15. Papildoma transporto priemonių, skirtų saugiems kroviniams vežti, patikra 10,9 1,6

(PTA)

16. Dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikra 5,9 0,8 1,6 2,1 2,9
17. Papildoma procedūra transporto priemonių dyzelinu varomų variklių išmetamųjų dujų dūmingumui patikrinti 3,7 1,9

(PTA)

18. Papildoma procedūra transporto priemonių su pneumatine, hidrauline arba mišria stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumui patikrinti 12,1
19. Papildoma istorinių motorinių transporto priemonių patikra 91,8 45,9

(PTA)

TA – procedūros kaina.

PTA – pakartotinės procedūros kaina, kai yra naudojama tik dalis įrangos ir / ar techninės apžiūros laikas užtrunka ne ilgiau kaip 50 proc. privalomajai techninei apžiūrai skirto laiko.

PTA1 – pakartotinės procedūros kaina, kai vizuali apžiūra atliekama nesinaudojant apžiūros linija, sudaro 14 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos.

PTA2 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti vieną kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 26 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

PTA3 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti dviejų rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 36 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

PTA4 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti trijų ir daugiau rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 50 proc.  privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

50 % nuolaida kainai už privalomosios techninės apžiūros ir pakartotinės techninės apžiūros atlikimą taikoma: asmenims, kuriems nustatytas 0-40 % darbingumo lygis, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, priklausančioms ir jų vairuojamoms arba specialiai neįgaliesiems pritaikytoms ir jų vairuojamoms Lietuvos Respublikoje įregistruotoms M1 ir N1 klasių transporto priemonėms, išskyrus automobilius taksi bei automobilius, vykdančius keleivių vežimo už atlygį veiklą.

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ KRAUTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS BŪKLĖS PATIKRINIMĄ*

*Krautų krovinių transporto priemonių techninės būklės tikrinamas atliekamas tik valdytojui užpildžius nustatytos formos prašymą ir suderinus su įmonę bei sumokėjus Papildomą mokestį už krautos transporto priemonėms būklės patikrinimą.

*Papildomas mokestis už krautos N2, N3, O3, O4 klasės transporto priemonės techninės būklės tikrinimą taikomas transporto priemonei, kuri yra krauta didesniu nei 5 t kroviniu (sprendžiama pagal krovinio važtaraštį ar CMR važtaraštį).

30,00 Eur

Transporto priemonių valdytojams papildomai teikiamų dokumentų įforminimo paslaugų kainos su PVM

Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur)
 1. Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaitos išdavimas naujai transporto priemonei:
 1.1. O1 ir O2 klasės transporto priemonės priekabai, L kategorijos motociklui / mopedui; 10,00
 1.2. M1 ir N1 klasės transporto priemonei; 10,00
 1.3. M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasės transporto priemonei. 12,00
 2. Apžiūros atlikimą patvirtinančios Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaitos su įrašu „Dublikatas“ išdavimas:  
 2.1. O1 ir O2 klasės transporto priemonės priekabai, L kategorijos motociklui / mopedui; 7,00
 2.2. M1 M2, M3, N1, N2, N3, O3 ir O4 klasės transporto priemonei; 7,00
3. Techninės apžiūros sertifikato išdavimas (keitimas). 10,00
4. Priekabos (puspriekabės) saugumo reikalavimų atitikimo sertifikato išdavimas. 25,00
5. Pažymos išdavimas apie transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros atlikimą.
PASTABA. Išduodama administracijoje (Lentvario g. 7A, Vilnius). Nurodyta kaina – 1-ai transporto priemonei.
15,00
6. Pažymos išdavimas apie „Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones” permokėjimą (sumokėjimą).
PASTABA. Išduodama administracijoje (Lentvario g. 7A, Vilnius). Nurodyta kaina – 1-ai transporto priemonei.
15,00
7. Leidimo, suteikiančio teisę nuvykti į techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros, išdavimas 5,00
8. Leidimo, suteikiančio teisę nuvykti į techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros, išdavimas (e-paslaugos) 4,00
PASTABOS:1. Transporto priemonei įvardintų dokumentų keitimas / dublikatų išdavimas atliekamas tik esant galiojančiai transporto priemonės privalomajai techninei apžiūrai (toliau – TA).
Transporto priemonės TA laikoma negaliojančia:

  • kai įrašai Centralizuotoje techninės apžiūros duomenų bazėje (toliau – CTADB) parodo, kad transporto priemonės TA galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas (sustabdytas);
  • kai pasikeičia transporto priemonės klasė, kodas, degalų rūšis arba galios šaltinis;
  • kai transporto priemonės eksploatacija baigta ir transporto priemonė išregistruota;
  • kai paaiškėja, kad privalomajai apžiūrai pateikti transporto priemonės dokumentai buvo suklastoti arba juose pateikta informacija yra klaidinga;
  • kitais Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytais atvejais.

2. Transporto priemonei įvardintų dokumentų keitimas / dublikatų išdavimas neatliekamas, kai dėl transporto priemonės paskirties pakeitimo keičiasi transporto priemonės periodiškumas ilgesniu nei buvo nurodyta CTADB.