Techninės apžiūros kainos

Populiariausių transporto priemonių techninės apžiūros kainos

Lengvasis automobilis
M1 klasė*

14,45 Eur

Lengvasis automobilis
M1 klasė*

18,20 Eur

Lengvasis automobilis
M1 klasė*

23,40 Eur

Motociklas /
mopedas
L1, L3 klasė*

5,20 Eur

Lengvojo automobilio priekaba
(iki 750 kg) O1 klasė*

5,20 Eur

* Transporto priemonės klasė nurodoma registracijos liudijime. Kainos galioja nuo 2015.02.01.

Kainos su PVM už visų klasių transporto priemonių apžiūros atlikimą

 Už transporto priemonių apžiūrą/už techninių reikalavimų patikrą  TA  *PTA   **PTA   ***PTA  ****PTA
 Kaina,
Eur
 Kaina,
Eur
 Kaina,
Eur
 Kaina,
Eur
 Kaina,
Eur
 1. L1 ir L3 klasės mopedų ir motociklų  5,20  0,85  1,15   1,70  2,60
 2. L2, L4, L5, L6 ir L7 klasės mopedų ir motociklų  6,35  0,85   1,70  2,00  3,15
 3. M1 klasės transporto priemonių  14,45  2,00  3,75   5,20  7,20
 4. M2 klasės mažųjų autobusų  19,65  3,15  5,20   6,65  9,85
 5. M3 klasės autobusų, troleibusų  28,05  4,30   7,20   9,85  14,15
 6. M3 klasės sujungtų autobusų, troleibusų  35,60  5,50  9,25  12,70  17,95
 7. N1 klasės krovininių transporto priemonių  19,65  3,15   5,20   7,20   9,85
8. N2 klasės krovininių transporto priemonių  24,60 3,75  6,05 8,65  12,45
9. N3 klasės krovininių transporto priemonių  29,80 4,30  7,50 10,70 15,05
10. o1 klasės transporto priemonių priekabų 5,20  0,85 1,15 2,00 2,60
11. o2 klasės krovininių transporto priemonių priekabų (puspriekabių) 9,85 1,70 2,60 3,75 4,90
12. o3 klasės krovininių transporto priemonių priekabų (puspriekabių) 16,50 2,60 4,30 5,75 8,40
13. o4 klasės krovininių transporto priemonių priekabų (puspriekabių) 20,85 3,15 5,20 7,50 10,40
14. už papildomą krovininių transporto priemonių, skirtų pavojingiesiems kroviniams vežti, patikrą 11,00 1,70
15. už papildomą krovininių transporto priemonių priekabų (puspriekabių), skirtų pavojingiesiems kroviniams vežti, patikrą 8,10 1,15
16. už papildomą “saugių”:  
16.1 krovininių transporto priemonių patikrą 10,40 1,45
16.2 krovininių transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikrą 7,80 1,15
17. už papildomą krovininių transporto priemonių priekabų (puspriekabių) eismo saugumo reikalavimų atitikties patikrą 7,80 1,15
18. už transporto priemonės dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikrą 8,95 1,70 2,30
(papildoma pakartotinės techninės apžiūros kaina, kai dujinės maitinimo įrangos patikrai naudojama bent viena kontrolinė įranga: dujų nuotėkio ieškiklis, apžiūros duobė arba keltuvas)
19. už papildomą procedūrą atliekant transporto priemonių dyzeliu varomų variklių išmetamųjų dujų dūmingumo patikrą 3,75 1,70
(papildoma pakartotinės apžiūros kaina už papildomą procedūrą atliekant dūmingumo patikrą)
20. už papildomą transporto priemonių su pneumatine stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumo patikrą, kai matuojamas pavaros slėgis 11,00
21. už papildomą transporto priemonių su pneumatine stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumo patikrą, matuojant stabdžių pavaros slėgį ir papildomai sukuriant vertikalią ašies (-ių) apkrovą 16,50
22. už papildomą transporto priemonių, kurių masė didesnė kaip 3500 kg, su hidrauline arba mišria stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumo patikrą 11,00
TA – privalomoji techninė apžiūra.

*PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai vizuali apžiūra atliekama nesinaudojant apžiūros linija.

**PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti vieną kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujų įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

***PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti dviejų rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujų įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

****PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti trijų ir daugiau rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujų įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

50 % nuolaida kainai už privalomosios techninės apžiūros ir pakartotinės techninės apžiūros atlikimą taikoma: asmenims, kuriems nustatytas 0-40 % darbingumo lygis, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, priklausančioms ir jų vairuojamoms arba specialiai neįgaliesiems pritaikytoms ir jų vairuojamoms Lietuvos Respublikoje įregistruotoms M1 ir N1 klasių transporto priemonėms, išskyrus automobilius taksi.

 

Papildomai teikiamų dokumentų įforminimo paslaugų kainos su PVM

Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur)
 1. Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) išdavimas naujai transporto priemonei:
 1.1. O1 ir O2 klasės transporto priemonės priekabai, L kategorijos motociklui / mopedui;  3,45
 1.2. M1 ir N1 klasės transporto priemonei;  5,20
 1.3. M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasės transporto priemonei.  6,35
 2. Apžiūros atlikimą patvirtinančios techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) su įrašu „Dublikatas“ išdavimas:  
 2.1. O1 ir O2 klasės transporto priemonės priekabai, L kategorijos motociklui / mopedui;  1,50
 2.2. M1 M2, M3, N1, N2, N3, O3 ir O4 klasės transporto priemonei;  2,00
 2.3. Saugioms ir (ar) pavojingus krovinius vežančioms krovininėms transporto priemonėms ir jų priekaboms (puspriekabėms).  3,00
Saugioms krovininėms transporto priemonėms, kartu keičiant Techninės apžiūros sertifikatą, atitinkamai papildomai įforminama:  
2.3.1. Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) priedas krovininei transporto priemonei; 10,40
2.3.2. Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) priedas krovininės transporto priemonės priekabai (puspriekabei); 7,80
Pavojinguosius krovinius vežančioms krovininėms transporto priemonėms, kurioms pakeistas valstybinis numeris, atitinkamai papildomai įforminama:  
2.3.3. Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) priedas krovininei transporto priemonei; 11,00
2.3.4. Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) priedas krovininės transporto priemonės priekabai (puspriekabei). 8,10
3. Techninės apžiūros sertifikato išdavimas (keitimas). 5,80
4. Eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikato išdavimas. 5,80
5. M1 klasės transporto priemonei lengvajam automobiliui taksi apžiūros atlikimą patvirtinančios Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) išdavimas, atlikus papildomą patikrinimą pagal „Lengvųjų automobilių taksi papildomus reikalavimus“.
PASTABA. Gali būti atliekama nepraėjus daugiau kaip 6 mėn. nuo transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros atlikimo.
7,80
6. Pažymos išdavimas apie transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros atlikimą.
PASTABA. Išduodama administracijoje (Lentvario g. 7A, Vilnius). Nurodyta kaina – 1-ai transporto priemonei.
5,80
7. Pažymos išdavimas apie mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones permokėjimą (sumokėjimą).
PASTABA. Išduodama administracijoje (Lentvario g. 7A, Vilnius). Nurodyta kaina – 1-ai transporto priemonei.
5,80
PASTABOS:

1. 50 proc. nuolaida už papildomai transporto priemonių valdytojams teikiamų dokumentų įforminimo paslaugas taikoma:
Asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis, priklausančioms ir jų vairuojamoms arba specialiai neįgaliesiems pritaikytoms ir jų vairuojamoms Lietuvos Respublikoje įregistruotoms M1 ir N1 klasių transporto priemonėms, išskyrus automobilius taksi.

2. Transporto priemonei įvardintų dokumentų keitimas ar dublikatų išdavimas atliekamas tik esant galiojančiai transporto priemonės privalomajai techninei apžiūrai (toliau – TA).
Transporto priemonės TA laikoma negaliojančia:

  • kai įrašai Centralizuotoje techninės apžiūros duomenų bazėje (toliau – CTADB) parodo, kad transporto priemonės TA galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas (sustabdytas);
  • kai pasikeičia transporto priemonės klasė, kodas, degalų rūšis arba galios šaltinis;
  • kai transporto priemonės eksploatacija baigta ir transporto priemonė išregistruota;
  • prieš tai atlikta TA, kai jos galiojimo metu transporto priemonei buvo atlikta nauja TA ir buvo išduoti TA atlikimą patvirtinantys dokumentai.

3. Transporto priemonei įvardintų dokumentų keitimas ar dublikatų išdavimas neatliekamas, kai dėl transporto priemonės paskirties pakeitimo keičiasi transporto priemonės periodiškumas, kuris tampa ilgesnis, nei buvo nurodyta CTADB.