Kokybės politika

Klientų poreikių tenkinimas, teikiant kokybiškas energetikos darbuotojų sertifikavimo paslaugas, atliktas pagal parengtas procedūras, atitinkančias įstatymų, standartų, galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, – yra esminis kokybės politikos principas ir mūsų sėkmės pagrindas, kryptingai siekiant užsibrėžtų tikslų.

Tikslai

Siekiant turėti kompetentingų, motyvuotų ir iniciatyvių darbuotojų komandą, kelti darbuotojų kvalifikaciją ir gerinti jų darbo sąlygas.

Būti bešališkiems, sąžiningiems ir objektyviems priimant sprendimus dėl asmenų kvalifikacijos tikrinimo, patvirtinimo ir sertifikavimo.

Stebėti ir analizuoti klientų pageidavimus ir prognozuoti jų poreikius.

Nuolatos gerinti EDA veiklą, nelaukiant, kol iškilusi problema privers tai padaryti.

Siekti kiekvieno darbuotojo maksimalios atsakomybės už savo darbo kokybę.

Vadovybės įsipareigojimai

Tęsti, prižiūrėti, nuolatos tobulinti vadybos sistemą, didinti jos ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

Laikytis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, standartų, kitų reglamentuojančių teisės aktų, apimančių veiklos sritį, reikalavimų.

Suprasdama nešališkumo svarbą atliekant sertifikavimą, sudaryti sąlygas darbuotojams būti nepriklausomiems ir nesaistomiems jokiais – komerciniais, finansiniais ar kitokiais ryšiais, galinčiais turėti įtakos darbuotojų sprendimams ir besąlygiškai reikalauti iš jų šių sąlygų laikymosi. Numatyti ir valdyti galimus interesų konfliktus, užtikrinant sertifikavimo procesų objektyvumą ir skaidrumą.

Užtikrinti skaidrų ir sąžiningą asmens duomenų tvarkymą.

Suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranoriško savitarpio supratimo atmosferą.

Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti kuo aukštesnių rezultatų.

Kreipti ypatingą dėmesį parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją.

Palaikyti abipusį ryšį su klientais, kad būtų užtikrintas paslaugų aukščiausios kokybės patikimumo lygis, atitinkantis kliento poreikius.

Aprūpinti ištekliais, reikalingais nuolatos gerinant kokybės vadybos sistemos funkcionavimą ir rezultatyvumą.

Kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat atitiktų reikalavimus.