Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Organizuojame kvalifikacijos tobulinimo kursus įvairių sričių ir kvalifikacijų energetikos darbuotojams. Besimokantiems pas mus kvalifikacijos tobulinimo apskaitos dokumentą išduosime nemokamai.

Susisiekite dėl artimiausių energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursų Jūsų mieste.

Esant klausytojų grupei, kursus galime suorganizuoti ir Jūsų įmonėje pagal vykdomos energetinės veiklos specifiką.

Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai

Energetikos įmonių vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, ne rečiau kaip kas penkerius metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 akademinių valandų paskaitų.

Energetikos darbuotojų, kurie tiesiogiai eksploatuoja įvairių sričių energetikos įrenginius pagal einamas pareigas arba faktiškai atliekamą darbą, kvalifikacijos tobulinimo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 16 akademinių valandų per trejus metus (priklausomai nuo energetikos įrenginių sudėtingumo ir energetikos darbuotojo praktinio ir teorinio pasirengimo).

Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, statantys (montuojantys) energetikos objektus ir įrenginius, ne rečiau kaip kas penkerius metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją, išklausydami ne mažiau kaip 20 akademinių valandų paskaitų.

Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo rezultatai turi būti įforminami kvalifikacijos tobulinimo apskaitos dokumente.