Saugaus elgesio instrukcija transporto priemonės valdytojui

I. Bendrosios nuostatos

1. Transporto priemonės valdytojo saugaus elgesio instrukcijos (toliau – Instrukcija) paskirtis – nustatyti transporto priemonę vairuojančio asmens (toliau – Valdytojas) elgesį techninės apžiūros stoties teritorijoje (toliau – TAS teritorija) ir apžiūros atlikimo patalpoje (toliau – TAS patalpa), siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir (ar) turtinės žalos.

2. Transporto priemonės apžiūra bendruoju atveju TAS patalpoje atliekama transporto priemonės Valdytojui tiesiogiai nedalyvaujant patikros procese ir laukiant kontrolieriaus nurodytoje vietoje, išskyrus atvejus, kuomet:

  1. tikrinant transporto priemonę TAS patalpoje su įrengta apžiūros duobe (stabdžių, važiuoklės ir pakabos tikrinimui);
  2. tikrinant L kategorijos transporto priemonę (motociklą), kai kontrolieriui nėra galimybės pasitelkti į pagalbą kito darbuotojo;
  3. dėl transporto priemonės valdymo ypatumų reikalingi atitinkami įgūdžiai (pvz.: transporto priemonė su rankiniu valdymu, mokomoji ar pan.) ir/ar kontrolieriaus paprašius transporto priemonę vairuoti paties Valdytojo.

3. Valdytojui, kuriam kontrolieriaus prašymu ar leidimu TAS patalpoje leidžiama pačiam vairuoti transporto priemonę papildomai privaloma laikytis III skyriaus reikalavimų.

II. Bendrosios valdytojo pareigos

4. Valdytojas, atvykęs į TAS, privalo:

4.1  eilės tvarka judėti prie TAS patalpos nurodytomis eismo juostomis, pasirinkti saugų greitį (žmogaus judėjimo greičio), nesukelti pavojaus kitiems eismo dalyviams;

4.2  sustoti prieš įvažiavimą į TAS patalpą (kelio ženklais ir (ar) žymėjimu nurodytoje vietoje), išjungti pavarą ir variklį, įjungti stovėjimo stabdį ir laukti kontrolieriaus nurodymų;

4.3  išlaipinti visus transporto priemonėje esančius keleivius, gyvūnus (atvykę keleiviai ir gyvūnai į TAS patalpą neįleidžiami);

4.4  esant palankioms oro sąlygoms prieš pateikiant transporto priemonę apžiūrai, atidaryti transporto priemonės langus/duris ir išvėdinti transporto priemonės saloną;

4.5  TAS teritorijoje vykdyti kontrolieriaus nurodymus;

4.6  išlipti ir perduoti toliau TAS patalpoje vairuoti transporto priemonę kontrolieriui.

5. Valdytojui draudžiama:

5.1  pačiam atsidaryti įvažiavimo ir (ar) išvažiavimo vartus;

5.2  savavališkai įvažiuoti į TAS patalpą;

5.3  stovėti po pakeliamais vartais;

5.4  įeiti ir vaikščioti po TAS patalpą be kontrolieriaus leidimo;

5.5  įmonės teritorijoje vartoti alkoholinius gėrimus, narkotikus ar kitas svaigiąsias medžiagas, taip pat būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), rūkyti tam neskirtoje vietoje, naudoti atvirą ugnį.

6. Prieš išvykstant iš TAS teritorijos papildomai įsitikinti, kad transporto priemonę yra saugu eksploatuoti (pvz. patikimai uždarytas ir užfiksuotas variklio, bagažinės dangtis (gaubtas), durys ar pan.).

7. Susipažinti su techninės apžiūros rezultatais ir išvadomis dėl transporto priemonės techninės būklės ir galimybės dalyvauti viešajame eisme.

III. Valdytojo, tiesiogiai dalyvaujančio patikros procese, pareigos 

8. Valdytojui, TAS patalpoje pačiam vairuojančiam transporto priemonę (šios instrukcijos I skyriaus A, B ir C papunkčiuose nustatytais atvejais kontrolieriui leidus), privaloma laikytis šių reikalavimų:

8.1  atsisėsti vairuotojo vietoje, uždaryti duris, atidaryti (nuleisti) vairuotojo pusės durų stiklą;

8.2  tiksliai vykdyti visus kontrolieriaus, vadovaujančio važiavimui TAS patalpoje, nurodymus;

8.3  užvesti transporto priemonę tik įsitikinus, kad įjungta laisva (neutrali) pavara ir įjungtas (užtrauktas, nuspaustas) stovėjimo stabdys (transporto priemonė su mechanine pavarų dėže) arba pavarų dėžės svirtis pastatyta pozicijoje „P“ (parking) ir įjungtas (užtrauktas, nuspaustas) stovėjimo stabdys (transporto priemonė su automatine pavarų dėže);

8.4  pradėti važiuoti tik įvertinus transporto priemonės valdymo ypatumus, įsitikinus saugiu valdymo, pavarų dėžės ir stabdžių funkcionavimu, pasirinkus saugų greitį (žmogaus judėjimo greitį) bei įsitikinus, kad judėjimo atkarpoje ir šalia transporto priemonės nėra žmonių ar kitų kliūčių, keliančių pavojų;

8.5  pervažiuoti iš vienos darbo vietos į kitą, užvažiuoti ant apžiūros duobės, važiuoti jos atkarpa arba nuvažiuoti nuo apžiūros duobės tiktai kontrolieriui leidus ir įsitikinus, kad, judėjimo atkarpoje nėra žmonių ar kitų kliūčių, keliančių pavojų saugiam ir kontroliuojamam judėjimui;

8.6  sustabdyti transporto priemonę, esant nepakankamam matomumui judėjimo kryptimi ar abejojant atliekamo judėjimo saugumu, ir važiavimą tęsti tik įsitikinus saugumu bei nesant kliūčių saugiam važiavimui atlikti;

8.7  vairuojant laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitiems asmenims, jų turtui ir aplinkai, draudžiama kalbėtis (naudotis) mobiliuoju telefonu;

8.8  kontrolieriui pareikalavus (balsu, rankos gestu), nedelsiant sustoti.

8.9  suabejojus savo vairavimo įgūdžiais, saugumu ar nesupratęs kontrolieriaus nurodymo, privaloma sustabdyti transporto priemonę ir kreiptis į kontrolierių dėl tolimesnių veiksmų;

8.10  esant šalyje paskelbtam karantinui ar ekstremaliai situacijai laikytis galiojančių nurodymų.

9. Valdytojui draudžiama:

9.1  TAS patalpoje peržengti pažymėtas pavojingos zonos ribas prie apžiūros duobės, grindyse sumontuotos technologinės tikrinimo įrangos;

9.2  pereiti per apžiūros duobę ne tam skirtoje vietoje (pereiti galima tik per įrengtus tiltelius);

9.3  apeiti stovinčią transporto priemonę ar stovėti (nesvarbu, ar iš priekio, ar iš galo) neįsitikinus, kad jos variklis yra išjungtas;

9.4  būti apžiūros duobėje ar po keltuvu pakelta transporto priemone be kontrolieriaus leidimo ir nedėvint apsauginio šalmo.

10. Jei Valdytojas nesupranta kontrolieriaus nurodymų ir (ar) nesugeba atlikti kontrolieriaus prašomų veiksmų, transporto priemonės apžiūra TAS patalpoje atliekama transporto priemonės Valdytojui nedalyvaujant.

IV. Valdytojo atsakomybė  

11. Valdytojas atsako už jo sukeltų nelaimingų atsitikimų pasekmes, jei jos įvyko dėl Valdytojo kaltės, ir privalo atlyginti nukentėjusiems fiziniams ir juridiniams asmenims turtinę ir neturtinę žalą įstatymų nustatyta tvarka.